Witamy! Dziś jest poniedziałek, 23 lipca - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

Charakterystyka i działalność Stowarzyszenia Księgowych w Tarnowie


1. Za początki działalności Stowarzyszenia Księgowych przyjmuje się datę 07.06.1907 r. kiedy to uzyskano zatwierdzenie statutu Związku Buchalterów w Warszawie, organizacji o charakterze społeczno- zawodowym. Na czele związku stanął jako prezes prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Konrad Czerwiński. Po II wojnie światowej władze państwa uznały działalność Stowarzyszenia Księgowych za niecelową, dokonując w 1949 r. likwidacji Stowarzyszenia. Ponowne zarejestrowanie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nastąpiło w dniu 4.03.1957 r.

2. Na terenie Tarnowa działalność Stowarzyszenia Księgowych zapoczątkowało utworzenie w dniu 29.09.1960 r. , z inicjatywy kol. J.Bryka, Koła Terenowego zrzeszającego przede wszystkim głównych księgowych dużych i średnich przedsiębiorstw.

Na bazie kół zakładowych, działających przy Zakładach Azotowych, PSS "Społem", FSE "Tamel" oraz koła branżowego przy Powiatowym Związku Kółek Rolniczych w Brzesku, powołano w dniu 25.11. 1971 r. Oddział Terenowy Stowarzyszenia Księgowych w Tarnowie, którego pierwszym prezesem w latach 1971-1978, tj. 2 kadencje, była kol. Z. Czulińska.

Od początku swej działalności Zarząd Oddziału Terenowego borykał się z trudnościami lokalowymi, wynajmując pomieszczenia w różnych częściach miasta Tarnowa. W początkowym okresie działalności Oddziału Terenowego następuje wzrost zarówno ilości Kół oraz członków Stowarzyszenia. W okresie tym społeczne funkcje prezesów Zarządu O/T SK w Tarnowie pełnili :
- kol. F. Tomasiak - w okresie 1979 - 1986 / 2 kadencje /
- kol. K. Prusak - w okresie 1987 - 1990 / 1 kadencja /


3. W dniu 30.03. 1991 r. na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym następują istotne zmiany w składzie zarządu który ukonstytuował się w sposób następujący :
- kol. L. Rutkowski - prezes
- kol. T. Juza - v-ce prezes
- kol. M. Lis - v-ce prezes
- kol. S.Orczyk - sekretarz
- kol. M. Siembab - skarbnik


Członkowie prezydium zarządu podejmują działania mające na celu uzyskanie własnego lokalu. Do najbardziej zaangażowanych członków zarządu w osobach L. Rutkowski, T. Juza, S. Orczyk dołączyła kol. D. Piórkowska.

W efekcie tych dążeń, po wyszukaniu, zakupie i dokonaniu remontu, Oddział Terenowy w Tarnowie uzyskuje własny lokal przy ul. Kopernika 8/2, który oddany zostaje w dniu 14.12. 1995 r. - rozpoczynając w tym dniu szkolenie "Bilans 1995" .

Kolejne kadencje władz Stowarzyszenia Księgowych w Tarnowie, którym od 1991 r. tj. przez 4 kadencje kieruje kol. L. Rutkowski - prezes zarządu doprowadzają do dynamicznego rozwoju działania. Przemiany polityczno - gospodarcze, po roku 1989, wpłynęły w sposób negatywny na stan liczebny zarówno ilości kół zakładowych i branżowych , zlokalizowanych w dużych przedsiębiorstwach, oraz ilości członków zwyczajnych / osób fizycznych / .

Wg. stanu na 30.06.2007r., w Oddziale Terenowym SK w Tarnowie, funkcjonuje dwa koła tj.:
- terenowe w Tarnowie - 130 członków
- zakładowe przy TSS w Tarnowie - 8 członków

W dniu 23.02.2007r odbyło się Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia Księgowych O/T w Tarnowie na którym został powołany na 4-letnią kadencję Zarząd w składzie:
- Lucjan Rutkowski - prezes
- Daniela Piórkowska - sekretarz
- Daniela Gębiś - skarbnik
- Lucyna Ostrowska - członek
- Marek Chrząszcz - członek
- Krystyna Kozioł - z-ca członka


4. Na aktualny stan, pozycję i znaczenie Stowarzyszenia Księgowych w Tarnowie przyczyniła się działalność społecznie i z zaangażowaniem realizujących pracę członków Stowarzyszenia, zarówno będących w różnego rodzaju władzach jak i niektórych członków szeregowych, wysokokwalifikowanych fachowców / księgowych, biegłych rewidentów, wykładowców /,wspaniałych ludzi, kolegów i koleżanek. W 45 letniej działalności Stowarzyszenia Księgowych w Tarnowie, w uznaniu zasług za pracę społeczną, najbardziej aktywni działacze naszej organizacji uhonorowani zostali nadaniem w 48 przypadkach odznaczeni za zasługi w rozwoju Stowarzyszenia (w tym 27 srebrnych, 21 złotych i 1 tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - kol. A. Błaszkiewicz) oraz odznaczeń państwowych - Srebrny i 2 Złote Krzyże Zasługi. W dniu 22.06.2006r Prezydent miasta Tarnowa przyznał O/T SK w Tarnowie Medal- Dukat Tarnowa a Prezes Zarządu Głównego SK w P prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner skierował na ręce Prezesa Lucjana Rutkowskiego pismo gratulacyjne.

Z okazji 70 lecia Organizacji Księgowych w Krakowie i Małopolsce 1937 - 2007 wydano staraniem Oddziału Okręgowego w Krakowie monografię w której m.in. znalazły się biografie zawodowe i sylwetki czterech działaczy z Oddziału Terenowego SK w Tarnowie tj:
- Augustyna Błaszkiewicza
- Danieli Piórkowskiej
- Lucjana Rutkowskiego
- Tadeusza Juzy


5. Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia Księgowych - będącego organizacją apolityczną, o 100 letniej tradycji - jest działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu polskiej rachunkowości oraz umacniania znaczenia i rangi zawodu księgowego. Dzięki wypracowanemu autorytetowi - przedstawiciele naszej organizacji biorą czynny udział w tworzeniu i zmianach przepisów dotyczących działalności gospodarczej, co zapewniło profesjonalne przygotowanie i wprowadzenie polskich księgowych do Unii Europejskiej.

6. Cele i zadania Stowarzyszenia Księgowych w skali krajowej są również realizowane przez Oddział Terenowy w Tarnowie. Możemy się poszczycić sprawną strukturą organizacyjną oraz bazą lokalową, której dopracowaliśmy się w trakcie ponad 45 - letniej działalności w naszym regionie. W naszym środowisku realizujemy następujące kierunki działalności - w ramach współpracy z członkami Stowarzyszenia Księgowych:
a/ prowadzimy w szerokim zakresie nieodpłatną działalność statutową dla członków zwyczajnych oraz członków wspierających w formie prelekcji i odczytów na tematy interesujące naszych członków ,
b/ posiadamy wieloletnią tradycję w zakresie prowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego , cieszącego się dużym zainteresowaniem środowiska finansowo-księgowego. Wykładowcami na prowadzonych kursach, seminariach i konferencjach są wysokiej klasy praktycy, a przede wszystkim biegli rewidenci, pracownicy naukowi A.E. w Krakowie oraz M.W.Sz.E. w Tarnowie, a także przedstawiciele Izby Skarbowej i Urzędu Skarbowego.

Stowarzyszenie Księgowych w Tarnowie prowadzi kursy:
- ogólne zasady księgowości
- podatki od podstaw
- rachunkowość dla samodzielnych księgowych
- ZUS od podstaw
- rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych
- prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
- rachunkowość dla zakładów i jednostek budżetowych.


Stowarzyszenie Księgowych jako niepubliczna jednostka oświatowa posiada uprawnienia do wydawania świadectw ukończenia kursów, które są honorowane jako dokument kwalifikacji zawodowej.

Stowarzyszenie Księgowych Oddział Terenowy w Tarnowie prowadzi seminaria i konferencje na aktualne tematy a w szczególności :
- podatku dochodowego od osób fizycznych
- podatku od towarów i usług - VAT
- podatku dochodowego od osób prawnych
- problematyki ubezpieczeń społecznych
- rachunkowość
- amortyzacji środków trwałych
- kodeksu pracy


7. W dniach 28 - 29. 05. 2007r w Warszawie odbył się Kongres Rachunkowości Polskiej z udziałem gości krajowych i zagranicznych na którym dyskutowano zarówno o przeszłości jak i przyszłości Polskiej Rachunkowości w kraju jak i jej związkach na arenie międzynarodowej.

Galeria »

8. W dniach 22 - 23. 06. 2007r odbył się Zjazd sprawozdawczo wyborczy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na którym to wytyczono działania na następną kadencję oraz uchwalono Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Zawód w dziedzinie rachunkowości uznany został zawodem zaufania publicznego.