Witamy! Dziś jest poniedziałek, 23 lipca - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

Akredytacja
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Tarnowie w dniu 31.01.2005r. uzyskało akredytację dla pozaszkolnych form kształcenia przyznaną przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych:
2.12/00062/2005

Składki
Wszystkich członków, którzy zalegają z opłatą składek - prosimy o ich uregulowanie, zgodnie ze złożoną deklaracją. Kwota uzyskana ze składek członkowskich umożliwia Stowarzyszeniu świadczenie działalności statutowej w formie nieodpłatnego organizowania prelekcji, spotkań klubów księgowych.

Wysokość składki członkowskiej wynosi:
- dla członków wspierających - min. 150 zł/rok,
- dla członków zwyczajnych - 24 zł/rok (+5 zł wpisowe),
- dla studentów i uczniów szkół średnich - 12 zł/rok,
- dla emerytów i rencistów - 12 zł/rok.


Składki można wpłacać w kasie Stowarzyszenia lub na konto bankowe:
BOŚ O/Tarnów nr. 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001

Komunikat nr 4/2007/4
1. NIEKTÓRE WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W 2007R.
1.1. Obchody stulecia ruchu zawodowego na ziemiach polskich, a w tym szczególnie Kongres Polskiej Rachunkowości oraz siedemdziesięciolecia działalności Stowarzyszenia w regionie krakowskim.

1.2. Nowa kadencja władz SKwP rozpoczęta po wyborach przeprowadzonych podczas:
- Ogólnych Zgromadzeń Członków Oddziałów Terenowych,
- Okręgowego Zjazdu Delegatów,
- Krajowego Zjazdu Delegatów

1.3. "Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości" uchwalony przez XIX Krajowy Zjazd Delegatów SKwP zawiera normy etycznego postępowania przy wykonaniu zawodu księgowego.

1.4. Certyfikacja zawodu księgowego to określenie niezbędnego poziomu wykształcenia i sprawdzanie posiadanych umiejętności w sposób obiektywny i wspólny dla całego środowiska.

Celowość wprowadzenia certyfikacji zawodu księgowego zainicjował Oddział Okręgowy w Krakowie przekazując do Zarządu Głównego jeszcze w roku 2004 wstępne propozycje rozwiązania tego problemu, a w latach następnych kolejne uzupełnienia. Zarząd Główny realizując uchwałę Krajowego Zjazdu Delegatów rozpoczął pracę nad certyfikacją zawodu księgowego. Koncepcję rozwiązania tego problemu przedstawił na grudniowym plenarnym zebraniu Zarządu Głównego prof.dr hab. Bronisław Micherda.

2.MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI ZMARŁYCH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA odprawiona została w kościele bł. Anieli Salawy w dniu 13.11.2007r.

3. PRZYGOTOWANIE DO OPRACOWANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2007R. W celu ułatwienia opracowania rzetelnej sprawozdawczości finansowej za 2007r. prowadzone jest w okresie od listopada 2007r. do stycznia 2008r. szkolenie pt.”Bilans-2007” obejmujące istotne zagadnienia ewidencji rachunkowej oraz problematykę podatkową.

4. ORGANIZACJA KONKURSU DLA UCZNIÓW ŚREDNICH SZKÓŁ EKONOMICZNYCH. Prezydium Zarządu Okręgowego podjęło postanowienie dotyczące zorganizowania w roku szkolnym 2007/2008 konkursu wiedzy z rachunkowości i finansów dla uczniów średnich szkół ekonomicznych z terenu Małopolski. W tej sprawie odbyło się spotkanie z nauczycielami w dniu 18.12.2007r.

5. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA.
5.1. STUDIA PODYPLOMOWE. Wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, prowadzone są dwusemestralne studia podyplomowe o specjalności rachunkowość i finanse.

5.2. SZKOLENIE KURSOWE – prowadzone jest w zakresie :
- Kursy przygotowujące do egzaminów na biegłych rewidentów
- Dla kandydatów na głównych księgowych,
- Dla kandydatów na samodzielnych księgowych,
- Dla średniej kadry finansowo-księgowej,
- Ogólne zasady księgowości,
- Kadry i płace,
- Podatkowa księga przychodów i rozchodów,
- Zintegrowany system zarządzania firmą "Digitland Enterprise",
- Prowadzenie księgowości komputerowej wg koncepcji CDN OPTIMA,
- Moduł finanse i księgowość systemu zarządzania Symfonia.

5.3.KONFERENCJE I ODCZYTY.
5.3.1. Konferencje zorganizowane zostały na następujące tematy:
"Wpływ zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na politykę rachunkowości".
"Ocena finansowa firmy"
"Podatek VAT"
"Podatek dochodowy od osób prawnych"
"Podatek dochodowy od osób fizycznych"
"Leasing"
"Amortyzacja"
"Zmiany w ZUS"
"Kodeks pracy i karta nauczyciela"
"Prawo do świadczeń z ZUS".
"Aktualności w prawie pracy"
"Czas pracy kierowców"

5.3.2. Odczyty – wygłoszone zostały na następujące tematy :
"Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym"
"Przedmiotowy i terytorialny zakres opodatkowania umów cywilno-prawnych podatkiem od czynności cywilno-prawnych"
"Rachunkowość i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy UE"
"Ordynacja podatkowa"
"Leasing"
"Podatek VAT"
"Podatek dochodowy od osób fizycznych"
"Różnice kursowe"
"Rozliczenie międzyokresowe kosztów-ujęcie bilansowe i podatkowe"
"Roczne deklaracje podatkowe"
"LEX-z myślą o podatku"
"Koszt badania sprawozdań finansowych, a etyka biegłego rewidenta"
"Kierunki zmian w ustawie o rachunkowości"

5.4. ODDZIAŁY TERENOWE – prowadzą również w szerokim zakresie działalność edukacyjną. W celu ułatwienia skorzystania z prowadzonej edukacji przez te Oddziały, podajemy adresy i numery telefonów.
- OT Chrzanów, ul. Piłsudskiego 4 nr tel. 032/623-07-64
- OT Nowy Sącz ul. Kochanowskiego 18 , nr tel. 018/ 444-36-47
- OT Nowy Targ Rynek 5 , nr tel. 018/264-87-80
- OT Olkusz ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12 , nr tel. 032/754-47-48
- OT Tarnów ul. Kopernika 8/2 , nr tel. 014/ 622-22-08

6. WYDAWNICTWA
W biurze Oddziału Okręgowego są do nabycia następujące wydawnictwa:
- Prawo celne – cena 63 zł
- MSSF/MSR – podobieństwa i różnice – cena 140 zł
- Zakładowy Plan Kont z komentarzem na 2007r. – 130 zł
- Sprawozdania finansowe i ich analiza – 83 zł
- MSSF/MSR – nowe regulacje – cena 50 zł
- MSSF – kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne – cena 160 zł.

7. KONSULTACJE
7.1. Zbiorowe konsultacje odbywać się będą w biurze Oddziału Okręgowego w Krakowie, przy ul. Kazimierza Wielkiego 19 od godz.1530- 1800 w dniach: 15.01.2008r, 12.02.2008r, 11.03.2008r, 15.04.2008r, 13.05.2008r, 10.06.2008r.
7.2.Telefoniczne konsultacje udzielane są w każdy wtorek tygodnia / oprócz dnia, w którym odbywają się konsultacje zbiorowe/ w godz.od 1530-1700, pod numerami telefonicznymi Stowarzyszenia tj.633-35-21, 633-74-84 wew.110.

8. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA STOWARZYSZENIA
Prezydium Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia obradowało w dniach: 24.10.2007r., 14.11.2007r., 12.12.2007r. i 28.12.2008r, a plenarne zebranie Zarządu Okręgowego odbyło się dnia 28.11.2007r. Przedmiot obrad stanowiły następujące zagadnienia:
- Informacja o stanie realizacji uchwał Okręgowego Zjazdu Delegatów.
- Plany pracy komisji problemowych.
- Organizacja konferencji "Bilans 2007".
- Projekt planu szkolenia na 2007/2008.
- Organizacja konkursu wiedzy z rachunkowości i finansów.
- Ocena realizacji zadań i osiągniętego wyniku finansowego Oddziału Okręgowego za trzy kwartały 2007r.
- Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego Oddziału Okręgowego za 2007r.
- Przygotowanie do opracowania planu rzeczowo-finansowego Oddziału Okręgowego na 2008r.
- Wpis do Księgi Zasłużonych.
- Sprawy organizacyjne i kadrowe.

9. ZMIANA NA STANOWISKU DYREKTORA BIURA ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO.
Dyrektor biura Oddziału Okręgowego pani mgr EWA MICHERDA zakończyła pracę z dniem 31.12.2007r przechodząc na emeryturę. Za jej wieloletnią wzorową pracę, za którą została odznaczona odznaczeniami stowarzyszeniowymi i państwowymi pragniemy wyrazić gorące i serdeczne podziękowanie.
Od 1.01.2008r. stanowisko dyrektora biura Oddziału Okręgowego w Krakowie obejmie mgr KAZIMIERZ JAROSZ.
Nowo powołanemu dyrektorowi życzymy powodzenia i wszystkiego dobrego.

10. INFORMUJEMY – ZAPRASZAMY
Informujemy, że w biurze Oddziału Okręgowego czynna jest czytelnia w każdy wtorek i czwartek od godz. 1500 do 1800 . W czytelni można skorzystać z fachowej literatury.

ZAPRASZAMY !

K O M U N I K A T 3/2009/11
Komunikat w załączniku