Witamy! Dziś jest poniedziałek, 23 lipca - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

NOWOŚĆ
PROGRAM CDN OPTIMA- KSIĄŻKA PODATKOWA - WARSZTATY UZUPEŁNIAJĄCE

Kurs jest przeznaczony dla osób znających podstawy prowadzenia KPiR na programie CDN OPTIMA.
Kurs będzie obejmował 16 g zajęć praktycznych.

TERMIN REALIZACJI
TRWA NABÓR


KURS " DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO "poziom podstawowy
I stopień certyfikacyjnej ścieżki edukacyjnej 90 godz.

SYLWETKA SŁUCHACZA - wymagania wstępne dla uczestników kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób:
1.Posiadających co najmniej wykształcenie średnie

2.Prezentujące wysokie wartości etyczne.

3.Zaangażowanie w ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres wykonywania zawodu księgowego

TERMIN REALIZACJI
03.09.2018 -22.11.2018

Egzamin w dniu 11.12.2018 jest zakończeniem kursu i potwierdza nabycie podstawowych umiejętności księgowego.

KOD według klasyfikacji zawodu 331301 zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r.w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania ( Dz.U Nr 82 poz. 537 ).SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC

TERMIN REALIZACJI
05.09.2018 - 11.12.2018

Kurs kadrowo-płacowy przygotowujący do pracy w działach kadrowych i działach płacowych. Egzamin certyfikujący uprawnia do uzyskania cenionego przez pracodawców certyfikatu zawodowego z kodami:
Specjalista ds. PŁAC - Kod zawodu: 242310
Specjalista ds. KADR - Kod zawodu: 242307
Kurs jest objęty walidacją nabytych efektów kształcenia poprzez egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną


SPECJALISTA DS PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
PROGRAM CDN OPTIMA

TERMIN REALIZACJI
11.09.2018 - 13.11.2018

WEŹ UDZIAŁ W KURSIE I ZYSKAJ
- 62 godz. praktycznych warsztatów, dzięki którym zdobędziesz umiejętności samodzielnego prowadzenia uproszczonej księgowości,
- Kompleksową wiedzę biznesową potrzebną do prowadzenia księgowości spółki osobowej i działalności gospodarczej,
Dzięki szkoleniu otrzymasz
- Dyplom - Certyfikacyjny " Asystenta ds Księgowości" - KOD według klasyfikacji zawodu 431101 według klasyfikacji MPiPS
- Zaświadczenie MEN o ukończeniu Kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN ws.kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Kurs jest objęty walidacją nabytych efektów kształcenia poprzez egzamin


NOWOŚĆ PROGRAMY KOMPUTEROWE W RACHUNKOWOŚCI
TERMIN REALIZACJI
11.09.2018 - 07.11.2018


KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
III stopień certyfikacji - Kurs dla kandydatów na GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 208 godz.
SYLWETKA SŁUCHACZA - słuchaczami kursu dla kandydatów na głównego księgowego mogą być osoby:
a) posiadające wykształcenie wyższe lub średnie oraz posiadające wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:
- zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP) lub
- zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości lub
- certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub
tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia,
b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c) rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI
04-12-2018 do 05-07-2019

KOD według klasyfikacji zawodu 121101 zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r.w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania ( Dz.U Nr 82 poz. 537 ).KURS" SAMODZIELNY KSIĘGOWY ( bilansista )- SPECJALISTA DS RACHUNKOWOŚCI - poziom średniozaawansowany "
II stopień certyfikacyjnej ścieżki edukacyjnej 190 godz.

SYLWETKA SŁUCHACZA - słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości mogą być osoby ;

a) posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:
- zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP) lub
- zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego lub tytułem technika rachunkowości lub inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną ( np. doświadczenie zawodowe w rachunkowości ),
b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c) rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

TERMIN REALIZACJI
11.12.2018 -14.05.2019
Egzamin w dniu 24.05.2019 jest zakończeniem kursu i potwierdza nabycie umiejętności samodzielnego księgowego.

KOD według klasyfikacji zawodu 241103 zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r.w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania ( Dz.U Nr 82 poz. 537 ).