Witamy! Dziś jest poniedziałek, 23 lipca - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

SPECJALISTA DS PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
PROGRAM CDN OPTIMA


Cel kursu:

1. Zapoznanie z zasadami prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
2. Nabycie umiejętności praktycznego wystawiania faktur VAT, rachunków i innych dokumentów, wpisywania dokumentów do księgi podatkowej i ewidencji dodatkowych, pozwalających na jej samodzielne prowadzenie,
3. Nabycie umiejętności praktycznego posługiwania się programem CDN OPTIMA - KSIĘGA PODATKOWA
Adresat:
- osoby chcące zdobyć nowy zawód,
- osoby rozpoczynające prowadzenie małej firmy opodatkowanej wg. zasad ogólnych,
- osoby chcące poznać lub doskonalić umiejętność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Forma:
Wykłady i warsztaty (ćwiczenia praktyczne), niezbędna teoria plus praktyczne przedstawienie problemów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, które znajdują swój obraz w dokumentacji księgowej.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje do prowadzenia przykładową firmę i ma za zadanie zaksięgować otrzymane dokumenty, opracować towarzyszące podatkowej księdze ewidencje dodatkowe, sporządzić różne zestawienia i dowody wewnętrzne, dokonać miesięcznego rozliczenia działalności firmy wraz z obliczeniem zaliczki na podatek dochodowy.

Materiały (druki):

- broszura: Książka PKPiR 2017
- druki : faktury VAT - sprzedaż w cenach netto, faktury VAT - sprzedaż w cenach brutto, faktury VAT korygujące, faktury VAT RR, rachunki, dowody wewnętrzne, lista płac, polecenie wyjazdu służbowego, umowa zlecenie umowa o dzieło, arkusz spisu z natury, przykłady ponad 100 różnych zdarzeń gospodarczych do zaewidencjonowania.

Program kursu obejmuje:
Zakres zajęć teoretycznych26 godz.
1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych.
2. Podmioty zobowiązane do prowadzenia PKPIR.
3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów a podatek VAT.
4. Co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem prowadzenia PKPIR.
5. Co to jest faktura VAT?
6. Inne dowody księgowe
7. Zaczynamy prowadzić PKPIR.
8. Rzetelność i niewadliwość PKPIR.
9. Dodatkowe ewidencje
10. Umowy i inne dokumenty niezbędne w prowadzeniu PKPIR.
11. Terminy dokonywania zapisów w PKPIR oraz innych ewidencjach.
12. Wzór księgi ustalony przez Ministra Finansów.
13. Omówienie kolumn księgi.
14. Księgowanie przychodów.
15. Księgowanie kosztów uzyskania przychodów.
16. Omówienie pozostałych kolumn.
17. Ewidencja nietypowych zdarzeń gospodarczych w PKPIR.
18. Spis z natury
19.Amortyzacja. Sposoby jej ustalania i obliczania.
20. Zamknięcie PKPIR.
21. Ogólne zasady obliczenia podatku dochodowego
22. Rozliczanie strat - ogólne informacje
23. Sprawdzian nabytych umiejętności
24. Sprzedaż przy użyciu kas fiskalnych.
25. Samochód w firmie.
26. Sankcje wynikające z Kodeksu karno ? skarbowego za naruszenie obowiązków w zakresie prowadzenia PKPIR.
27. Postępowanie podatkowe dotyczące podatników prowadzących PKPIR.
28. Pisma związane z prowadzeniem PKPIR.
29. Akty prawne wybrane zagadnienia dotyczące PKPIR
30. PKPIR w orzecznictwie NSA i wyjaśnieniach MF.

Zakres zajęć praktycznych 34 godz.+ 2 godz. EGZAMIN
Moduł księga podatkowa - informacje ogólne
1. Formularz zapisu w księdze
2. Zakładka ogólne
3. Lista dokumentów źródłowych
4. Scenariusz operacji w księdze przychodów i rozchodów
5. Konfiguracja firmy dla książki podatkowej
6. Dodawanie nowego zapisu do księgi lub bufora
7. Przenoszenie zapisu z bufora do księgi
8. Dokonanie zamknięcia dnia
9. Zmiana zapisu w buforze
10. Usuwanie zapisu z bufora
11. Skreślanie zapisu z księgi
12. Porządkowanie chronologiczne zapisów
13. Kasowanie zapisów księgowych z poziomu dokumentu źródłowego
14. Wyszukiwanie zapisów

Rejestry VAT
15. Rejestry VAT do deklaracji VAT-7
16. Rejestry VAT do deklaracji VAT-UE
17. Dodanie nowego zapisu - zakładka ogólne
18. Dodanie nowego zapisu - zakładka kontrahent
19. Faktury medialne
20. Płatności
21. Zaliczki kontrahentów
22. Dodanie nowego zapisu - zakładka waluta
23. Dodanie nowego zapisu - zakładka atrybut
24. Przenoszenie zapisów między rejestrami
25. Scenariusz operacji w ewidencji VAT
26. Dodawanie nowego rejestru VAT
27. Dodawanie nowego zapisu do rejestru VAT
28. Usuwanie dokumentu z rejestru
29. Księgowanie dokumentu z rejestru do księgi
30. Księgowanie zbiorcze dokumentów sprzedaży
31. Zmiana zapisu w rejestrze
32. Wyszukiwanie dokumentu
33. Generowanie faktur wewnętrznych

Ewidencja dodatkowa
34. Dodanie nowego zapisu - zakładka
35. Zaliczki kontrahentów i pracowników
36. Przenoszenie zapisów między rejestrami
37. Scenariusze operacji w ewidencji dodatkowej
38. Dodanie nowego dla ewidencji dodatkowej przychodów lub kosztów
39. Dodanie nowego nowy zapis do ewidencji dodatkowej
40. Usuwanie dokumentu z ewidencji dodatkowej
41. Księgowanie dokumentu z ewidencji dodatkowej do książki podatkowej

Ewidencja samochodów
42. Ewidencja samochodów
43. Formularz samochodu
44. Lista tras
45. Dodanie nowej trasy
46. Rozliczenie przejazdów - przejazdy
47. Formularz przejazdu
48. Rozliczenie przejazdu - koszty
49. Formularz kosztu, jaki poniesiono w związku z używaniem pojazdu
50. Rozliczenie przejazdu - rozliczenia
51. Formularz rozliczenia przebiegu pojazdu
52. Scenariusze operacji w ewidencji samochodów
53. Dodanie nowego samochodu
54. Zmiana danych samochodu
55. Wprowadzanie trasy przejazdów
56. Wprowadzanie dokumentu kosztu
57. Usuwanie samochodu, kosztu, przejazdu lub rozliczenia przebiegu
58. Zmiana danych przebiegu lub kosztu
59. Rozliczenia przejazdów samochodem
60. Księgowanie kwoty z rozliczenia przebiegu do księgi przychodów i rozchodów
61. Zmiana stawki za kilometr przebiegu

Spis z natury
62. Spis z natury
63. Formularz nagłówka spisu z natury
64. Arkusz spisu z natury
65. Formularz pozycji spisu z natury
66. Scenariusz operacji w spisie remanentów
67. Dodanie nowego spisu z natury
68. Usuniecie spisu z natury
69. Zmiana danych ogólnych spisu z natury
70. Dodanie nowej pozycji do spisu z natury
71. Usuwanie wybranej pozycji spisu z natury
72. Zmiana wybranej pozycji spisu z natury
73. Numerowanie arkuszu spisu z natury
74. Księgowanie spis z natury do księgi podatkowej

Właściciele i deklaracje podatkowe
75. Rozliczenie podatku VAT metodą struktury zakupów
76. Wyliczenie struktury zakupów
77. Rozliczenie podatku VAT metodą kasową
78. Deklaracja VAT-7 - wyliczenia, korekty
79. Kwartalna deklaracja podsumowująca (VAT-UE)
80. Zaliczki na deklaracje PIT-36, PIT-36L
81. Lista właścicieli, formularz danych wspólnika

Moduł środki trwałe
82. Ewidencja środków trwałych
83. Karta środka trwałego
84. Listy dokumentów środków trwałych
85. Formularz dokumentu
86. Historyczność środków trwałych
87. Ewidencja wyposażenia
88. Formularz karta wyposażenia
89. Scenariusze operacji w ewidencji środków trwałych
90. Dodanie nowej grupy środków trwałych
91. Dodanie nowego środka do ewidencji
92. Usuwanie środka trwałego środek trwały
93. Zmiana danych środka trwałego
94. Generowanie odpisów amortyzacyjnych
95. Generowanie planu amortyzacji
96. Wprowadzenie zwiększenia/ zmniejszenia wartości środka trwałego
97. Przeszacowanie wartości środka
98. Likwidacja środka trwałego
99. Księgowanie odpisy do zapisów księgowych
100. Wyszukiwanie środka trwałego

Organizacja procesu dydaktycznego
Szkolenie na kursie prowadzone będzie w systemie :
- wieczorowym 2 razy w tygodniu / 16.00 - 19.15 /
Zajęcia praktyczne prowadzone będą z zapewnieniem każdemu uczestnikowi samodzielnego stanowiska komputerowego na sali komputerowej ul. Brodzińskiego 17 w Tarnowie

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy polegającej na:
- Umiejętności prowadzenia PKPIR - Gromadzeniu dokumentów księgowych - ich grupowaniu i ewidencjonowaniu - Samodzielnym wystawianiu rachunków i faktur VAT oraz innych dowodów księgowych - Umiejętności ustalania wysokości zobowiązań i sporządzania deklaracji podatkowych - Samodzielnym posługiwaniu się programem COMARCH-OPTIMA - księga podatkowa - Umiejętności współpracy w grupie i kierowanie małym zespołem ludzi - Przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania - Nieustannym doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
Warunki zaliczenia kursu Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza.
Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje "Zaświadczenie o ukończeniu kursu" wg wzoru z Rozp. MEN z dnia 12 stycznia 2012 r., Załącznik nr 5 (Dz. U. Nr 34 poz. 186)
Uwaga: Organizator zapewnia możliwość walidacji nabytych efektów kształcenia poprzez organizację egzaminu (opłata wliczona w kurs). Aby uzyskać Dyplom certyfikacyjny potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu Specjalista ds. Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów wydawany przez Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu, należy przystąpić do egzaminu pisemnego i uzyskać co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu.
HARMONOGRAM KURSU

11.09.2018 godz. 15.30 - 19.15
13.09.2018 godz. 16.00 - 19.15
18.09.2018 godz. 16.00 - 19.15
20.09.2018 godz. 16.00 - 19.15
25.09.2018 godz. 16.00 - 19.15
02.10.2018 godz. 16.00 - 19.15
04.10.2018 godz. 16.00 - 19.15
09.10.2018 godz. 16.00 - 19.15
11.10.2018 godz. 16.00 - 19.15
16.10.2018 godz. 16.00 - 19.15
18.10.2018 godz. 16.00 - 19.15
23.10.2018 godz. 16.00 - 19.15
30.10.2018 godz. 16.00 - 19.15
06.11.2018 godz. 16.00 - 19.15
08.11.2018 godz. 16.00 - 19.15
13.11.2018 EGZAMIN 16.00 - 17.30


Data rozpoczęcia: 11/09/2018r.
Data zakończenia: 13/11/2018r.
Ilość godzin: 62
Koszt: 1 500 zł
czesne płatne w 3 ratach
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2 oraz ul.Brodzińskiego 17
Wykładowcy: (Doradca podatkowy, ekspert w dziedzinie podatków VAT, CIT, PIT księgowa, magister ekonomii, praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu biura rachunkowego, prezes Kancelarii Doradztwa Podatkowego Sp z o.o, - ceniony trener, wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na kursach objętych certyfikacja zawodu księgowego oraz jednodniowych szkoleniach z zakresu prawa podatkowego. Ponadto prowadzi wykłady z prawa podatkowego dla doradców podatkowych, biegłych rewidentów, adwokatów. )