Witamy! Dziś jest poniedziałek, 23 lipca - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
KURS
III stopień certyfikacji - Kurs dla kandydatów na GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu obowiązków głównego księgowego, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w "Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości"

Słuchaczami kursu dla kandydatów na głównego księgowego mogą być osoby:
a) posiadające wykształcenie wyższe lub średnie oraz posiadające wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:
- zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP) lub
- zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości lub
- certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub
tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia,
b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c) rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Czas trwania kursu to 208 godzin lekcyjnych.
Zajęcia odbywają się w systemie popołudniowym po 4 godz. lekcyjnych - 2 razy w tygodniu od godz. 16.00 - 19.15
i w systemie popołudniowo - weekendowym - 1 raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne od godz. 16.00 - 19.15. weekend sobota-niedziela po 8 godz.lekcyjnych od godz.8.30 - 15.00
Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie po zebraniu grupy.

Treści kształcenia
Program kursu obejmuje 6 bloków tematycznych:
I. Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej - 92 godziny
1. Ponadnarodowe i krajowe regulacje rachunkowości (dyrektywy UE, MSR/MSSF, UoR, KSR)
2. Organizacja rachunkowości i dokumentowanie zasad, organizacja kontroli wewnętrznej, organizacja pracy w komórkach organizacyjnych pionu finansowo-księgowego
3. Metody wyceny stosowane w rachunkowości w warunkach kontynuacji działania oraz w warunkach braku kontynuacji działania. Kategorie cen stosowanych w wycenie
4 Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową
5 Rachunkowość jednostek non-profit
6. Wartości zawodowe i etyka
II. Sprawozdawczość finansowa i jej analiza - 24 godziny
1 Sprawozdanie finansowe jednostki, w tym: istota, zasady, rodzaje i znaczenie sprawozdawczości finansowej
2 Cechy jakościowe sprawozdań finansowych
3 Polityka bilansowa i jej narzędzia
4 Zakres sprawozdania, treść, terminy, tryb
5 Analiza sprawozdań finansowych (metodologia analizy, analiza ryzyka, analiza wskaźnikowa, przyczynowa, modele wczesnego ostrzegania przed bankructwem, badanie sprawozdań finansowych)
III. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza - 32 godziny
1 Istota kosztów i kryteria ich kwalifikacji
2 Przedmiot, obiekt, nośnik kosztów, technologiczno-organizacyjne podstawy rachunku kosztów
3 Koszty wytworzenia produktów, metody kalkulacji kosztu jednostkowego, koszty produkcji nie zakończonej, koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
4 Rachunkowość zarządcza - rachunek progów rentowności, model rachunku kosztów zmiennych i stałych, elementy budżetowania i controllingu, koszty w teorii ograniczeń, poziom kosztów a rachunkowość finansowa, prawny i ekonomiczny poziom kosztów
IV. Finanse - 20 godzin
1 Otoczenie, a gospodarka finansowa
2 Źródła finansowania działalności gospodarczej
3 Podstawy wyceny przedsiębiorstw
4 Wartość pieniądza w czasie
5 Elementy rynku finansowego
V. Prawo i podatki - 36 godzin
1 System prawa UE
2 Międzynarodowe prawo podatkowe
3 Proceduralne prawo podatkowe
4 Kontrola skarbowa i szczególny nadzór podatkowy, prawo karno-skarbowe
5 Podatek dochodowy od działalności gospodarczej
6 Opłata skarbowa, podatek PCC, podatki kosztowe
7 Podatek VAT
8 Podatek akcyzowy, prawo celne i dewizowe
VI. Technologia informacji - 4 godziny
1 Kierowanie i kontrola nad systemami informacyjnymi, użytkowanie systemów
2 Wykorzystanie systemów informacyjnych do oceny działalności gospodarczej
3 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie
4 Systemy Klasy ERP i ich funkcjonowanie
5 Dokumentacja systemu informatycznego rachunkowości
METODY PRACY - Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza. Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na kursie będzie: nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także kompetencje społeczne, dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:
- Organizacji rachunkowości w jednostce gospodarczej
- Znajomości wyceny bieżącej poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęciu na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych zdarzeń gospodarczych, w tym transakcji z kontrahentami zagranicznymi
- Znajomości zasad wyceny bilansowej poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz sporządzaniu i analizie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych
- Ewidencjonowaniu i rozliczaniu kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych i ich wykorzystywaniu dla celów zarządczych
- Stosowaniu przepisów prawa bilansowego, prawa podatkowego oraz prawa celnego
- Zarządzaniu finansami jednostki i stosowaniu nowoczesnych narzędzi systemów informacyjnych i informatycznych
- Umiejętności planowania pracy zespołu i oceny efektywności
- Wprowadzaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych wpływających na poprawę jakości pracy
- Nieustannym doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- Przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
Warunki zaliczenia kursu Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 70% obecności na zajęciach szkoleniowych oraz egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymuje ?zaświadczenie o ukończeniu kursu? zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).
Zgłoszenia
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez kartę zgłoszeniowy.
Na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo drogą elektroniczną (na podany w zgłoszeniu adres e;mail )umowę z terminami płatności.


Data rozpoczęcia: 04/12/2018r.
Data zakończenia: 05/07/2019r.
Ilość godzin: 208
Koszt: 3 400 zł.
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: