Witamy! Dziś jest poniedziałek, 23 lipca - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

SPECJALISTA W ZAKRESIE ROZLICZANIA PODATKU VAT - STAN PRAWNY 2018 KROK PO KROKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH


Tematyka:


PROGRAM NAUCZANIA

( prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone )

1.LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA I SPOSÓB ORGANIZACJI KURSU

Czas trwania kursu wynosi 40 godzin lekcyjnych: godzina lekcyjna wynosi 45 minut.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w godzinach od 16.00 do 19.15, z jedną 15-minutową przerwą .

Szczegółowe terminy zajęć zawiera harmonogram danej edycji kursu.

Proces kształcenia oparty jest o:

a) zajęcia wykładowo - seminaryjne wg zatwierdzonego programu z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania (studia przypadku i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń
i wniosków) stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształceniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,

b ) materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę,

c ) naukę własną słuchacza.
Oznacza to, że wiedza przekazana podczas szkolenia będzie ugruntowana na zajęciach oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.

3) WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW
Kurs przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają pracę na stanowiskach związanych z rozliczaniem podatku VAT i chcą poznać zasady funkcjonowania lub chcą pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem nauczania.

4) CELE KSZTAŁCENIA I SPOSOBY ICH OSIĄGANIA

Kurs ma na celu przygotowanie do samodzielnego rozliczania podatku ych i VAT. W ramach kursu przewidziane są zarówno zajęcia teoretyczne (wprowadzenie) oraz znaczna liczba ćwiczeń prowadzonych w formie warsztatowej.

Realizacja celu kształcenia następuje poprzez:

a) aktywny udział słuchaczy w zajęciach,

b) interpretowanie najnowszych źródeł prawa,

c) naukę własną słuchacza.

W stosunku do słuchaczy zastosowana będzie indywidualizacja pracy polegająca na dostosowaniu warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości słuchacza5) TREŚĆ NAUCZANIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ

Zajęcia 1

Ogólne definicje związane z ustawą o podatku od towarów i usług.

Konstrukcja podatku VAT.

Pojęcia: podatek należny, podatek naliczony.

Obowiązek rejestracji w podatku VAT, zwolnienia.

Ćwiczenie praktyczne: wypełnienie druku VAT-R.Zajęcia 2

Zasady fakturowania .

Definicji faktury.

Terminy wystawienia faktury, faktury na żądanie i termin ich wystawienia, szczególne terminy fakturowania niektórych czynności (usługi budowlane, dostawy i druk książek).

Fakturowanie przed czynnością lub otrzymaniem zaliczki.

Dokumentowanie dostawy -mediów-.

Fakturowanie czynności zwolnionych od podatku.

Ćwiczenie praktyczne: wystawienie faktur sprzedaży towarów i usług.


Zajęcia 3

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania nieodpłatnej dostawy towarów i nieodpłatnego świadczenia usług.

Elementy obowiązkowo włączane do podstawy opodatkowania.

Zasady rozliczania i dokumentowania rabatu za wcześniejszą zapłatę.

Zasady rozliczania faktur korygujących.

Ćwiczenie praktyczne: ustalanie podstawy opodatkowania.


Zajęcia 4

Stawki podatkowe.

Ustalanie wysokości opodatkowania

Zastosowanie stawki %.

Szczególne przypadki określanie wysokości podatku należnego.

Ćwiczenie praktyczne: określanie stawek podatkowych


Zajęcia 5

Obowiązek podatkowy - zasady ogólne i szczególne rozwiązania

Oderwanie obowiązku podatkowego od wystawienia faktury.

Obowiązek podatkowy przy sprzedaży ciągłej (dostawy towarów i świadczenie usług).

Obowiązek podatkowy w dostawie mediów, najmie, dzierżawie i usługach o podobnym charakterze.

Zasady rozliczania usług transportowych, budowlanych.

Ćwiczenie praktyczne: ustalanie momentu powstania obowiązku podatkowego i zapis w rejestrach VAT - program księgowy " OPTIMA "


Zajęcia 6

Odliczanie podatku naliczonego, deklaracje VAT

Jednolity Plik Kontrolny

Powiązanie momentu odliczenia z powstaniem obowiązku podatkowego u dostawcy lub usługodawcy.

Obowiązki w zakresie korekty podatku naliczonego.

Ćwiczenie praktyczne: ustalanie prawa do odliczenia, zapis w rejestrach VAT, sporządzanie deklaracji VAT - 7, program księgowy " OPTIMA "


Zajęcia 7

Ulga na złe długi, zatory płatnicze.

Korekta podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego.

Korekta kwoty podatku odliczonego.

Ćwiczenie praktyczne: zapisy w rejestrze zakupu (nabycia) i rejestrze sprzedaży (dostawy) oraz sporządzenie deklaracji VAT -7 i VAT-ZD. w programie księgowym " OPTIMA "


Zajęcia 8

Kasy rejestrujące, paragony.

Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Odliczanie i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług.

Ewidencja oczywistych pomyłek.

Obowiązkowe elementy paragonu.

Ćwiczenie praktyczne: zapisy w ewidencji zwrotów towarów i w ewidencji oczywistych pomyłek


Zajęcia 9

Szczególne procedury :

- odwrotne obciążenie

- drobni przedsiębiorcy,

- rolnik ryczałtowy,

- usługi turystyki, sprzedaż towarów używanych, VAT marża

Ćwiczenie praktyczne: zapisy w rejestrach VAT i ustalanie wysokości podatku.


Zajęcia 10

Likwidacja działalności gospodarczej.

Zaprzestanie wykonywania czynności opodatkowanych.

Spis z natury dla celów podatku VAT.

Ćwiczenie praktyczne: uzupełnienie druku VAT-Z, aktualizacja VAT-R,

Cel kursu :

1. Zapoznanie z zasadami wystawiania faktur i dokonywania zapisów w ewidencji VAT.

2. Nabycie umiejętności praktycznego wystawiania faktur , dokonywania zapisów w ewidencjach VAT, sporządzania deklaracji VAT.


Adresat :

- osoby chcące zdobyć nowy zawód,

- osoby rozpoczynające prowadzenie firmy,


Forma:

Wykłady i warsztaty ( ćwiczenia praktyczne ), niezbędna teoria plus praktyczne
przedstawienie problemów związanych z prowadzonymi ewidencjami.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje do wprowadzenia faktury, oblicza deklaracje.


Materiały ( druki ) :
- broszura : Podatek VAT.
- druki : faktury - sprzedaż w cenach netto i brutto, faktury VAT korygujące,
faktury VAT RR.

Czas trwania :

- część teoretyczna - 20 jednostek lekcyjnych,

- część praktyczna - 20 jednostek lekcyjnych - praca indywidualna na komputerach - program " OPTIMA "


HARMONOGRAM KURSU

22.05.2018 godz. 15.30 - 19.15

24.05.2018 godz. 16.00 - 19.15

05.06.2018 godz. 16.00 - 19.15

07.06.2018 godz. 16.00 - 19.15

12.06.2018 godz. 16.00 - 19.15

14.06.2018 godz. 16.00 - 19.15

19.06.2018 godz. 16.00 - 19.15

22.06.2018 godz. 16.00 - 19.15

26.06.2018 godz. 16.00 - 19.15

29.06.2018 godz. 16.00 - 19.15

Organizator zastrzega sobie zmianę terminów

Data rozpoczęcia: 22/05/2018r.
Data zakończenia: 29/06/2018r.
Ilość godzin: 40
Koszt: 950 zł
PROMOCJA
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: (Doradca podatkowy, ekspert w dziedzinie podatków VAT, CIT, PIT księgowa, magister ekonomii, praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu biura rachunkowego, prezes Kancelarii Doradztwa Podatkowego Sp z o.o, - ceniony trener, wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na kursach objętych certyfikacja zawodu księgowego oraz jednodniowych szkoleniach z zakresu prawa podatkowego. Ponadto prowadzi wykłady z prawa podatkowego dla doradców podatkowych, biegłych rewidentów, adwokatów. )