Witamy! Dziś jest poniedziałek, 23 lipca - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

CERTYFIKAT DYPLOMOWANEGO KSIĘGOWEGO


Tematyka:

Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

na posiedzeniu 20 lipca 2009 r. podjął uchwały:

I. uchwała nr 732/110/ 2009 w sprawie tytułu zawodowego "dyplomowany księgowy"

1. Regulamin Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej (zał. nr 1)


Załącznik nr 1 do uchwały nr 732/110/2009 Zarządu Głównego SKwP
z dnia 20 lipca 2009 r.


Rozdział I


Zadania Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej
§ 1

Do zadań Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej (Komisja) należy w szczególności:
1) ustalanie szczegółowych programów egzaminów,
2) ustalanie zasad weryfikacji wniosków kandydatów na dyplomowanych księgowych (kandydaci),
3) weryfikowanie wniosków kandydatów w sprawie:
a) dopuszczenia do egzaminów po przejściu ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce lub w trybie eksternistycznym,
b) okresowego zawieszenia (przerwania) i wznowienia (kontynuowania) postępowania kwalifikacyjnego oraz podejmowanie odpowiednich decyzji w tym zakresie,
4) ustalanie warunków organizacyjnych i trybu przeprowadzania egzaminów,
5) przygotowywanie zadań egzaminacyjnych i opracowywanie wzorców prawidłowych odpowiedzi oraz ich oceny (punktacji),
6) powoływanie zespołów przeprowadzających egzamin,
7) opracowywanie harmonogramów i ustalanie terminów egzaminów,
8) przeprowadzanie egzaminów i ogłaszanie wyników,
9) rozpatrywanie odwołań,
10) powoływanie egzaminatorów i prowadzenie ich listy,
11) przeprowadzanie - we współpracy z Radą Pracodawców - oceny systemu postępowania kwalifikacyjnego, w tym systemu egzaminów,
12) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Komisji.

Rozdział II

Powołanie i organizacja wewnętrzna Komisji
§ 2

1. Komisję i jej przewodniczącego powołuje, na okres czteroletniej kadencji władz, Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Stowarzyszenie), na wniosek Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
2. W skład Komisji wchodzi 15 członków.
3. Zarząd Główny Stowarzyszenia odwołuje członka Komisji:
1) na jego wniosek,

2) w przypadku poważnego naruszenia regulaminu Komisji lub regulaminu przeprowadzania egzaminu.
§ 3
1. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu jawnym zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja powołuje spośród członków komisji:
1) zespół ds. weryfikacji wniosków kandydatów na dyplomowanych księgowych,
2) zespół ds. dokumentacji i organizacji egzaminów oraz wybiera przewodniczących zespołów.
3. W celu przeprowadzenia poszczególnych egzaminów Komisja powołuje,
w odpowiednich terminach, zespoły egzaminacyjne i ich przewodniczących.
4. W pracach Komisji, w zakresie przygotowania i przeprowadzania egzaminów, mogą uczestniczyć osoby niebędące jej członkami.
§ 4
1. Komisja podejmuje decyzje większością głosów w formie uchwał. W przypadku równomiernego rozłożenia się liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
2. Protokoły posiedzeń Komisji podpisują przewodniczący i sekretarz, natomiast poszczególne uchwały podpisują członkowie Komisji uczestniczący
w posiedzeniu.
3. Członek Komisji ma prawo zgłosić głos odrębny, który podlega zaprotokołowaniu.
4. Informacje o trybie i terminach egzaminów oraz ich wynikach podpisuje przewod­niczący Komisji, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego lub sekretarz.

Rozdział III

Prawa i obowiązki przewodniczącego Komisji
§ 5

Przewodniczący Komisji:
1) zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji,
2) reprezentuje Komisję wobec Zarządu Głównego Stowarzyszenia i jego Prezydium,
3) sprawuje kontrolę obsługi Komisji przez Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
4) nadzoruje zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentacji zadań i tematów egzaminacyjnych.

Rozdział IV

Zadania zespołu ds. weryfikacji wniosków kandydatów
na dyplomowanych księgowych
§ 6
Do zadań zespołu ds. weryfikacji wniosków kandydatów na dyplomowanych księgowych należy:
1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu,
2) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków dotyczących praktyki w rachunkowości,
3) weryfikowanie i opiniowanie wniosków kandydatów o zwolnienie z części A i B egzaminu, z zachowaniem warunków określonych w regulaminie wymagań kwalifi­kacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb certyfikacji zawodu księgowego,
4) przygotowanie listy kandydatów przystępujących do egzaminu, wraz z weryfikacją dokonania opłaty egzaminacyjnej w wysokości ustalonej przez Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Rozdział V

Zadania zespołu ds. dokumentacji i organizacji egzaminów
§ 7
Do zadań zespołu ds. dokumentacji i organizacji egzaminów należy:
1) przygotowanie projektów warunków organizacyjnych i trybu przeprowadzania egzaminów,
2) opracowanie projektów harmonogramów egzaminów,
3) nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości sporządzania protokołów z przebiegu egzaminów oraz prowadzenia ich rejestru,
4) współpraca z Biurem Zarządu Głównego Stowarzyszenia w zakresie zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu egzaminów.

Rozdział VI

Zadania zespołu przeprowadzającego egzamin
§ 8
Do zadań zespołu przeprowadzającego egzamin należy:
1) przeprowadzanie egzaminu zgodnie z zasadami określonymi w § 11,
2) sprawdzanie prac egzaminacyjnych,
3) sporządzanie protokołu z przebiegu egzaminu, który zawiera:
a) wykaz egzaminatorów,
b) termin rozpoczęcia i zakończenia egzaminu,
c) wykaz kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu i uzyskanych przez nich punktów i ocen,
d) podpisy członków zespołu przeprowadzającego egzamin.

Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny jest przewodniczący zespołu przeprowadzającego egzamin.

Protokół wraz z materiałami dokumentującymi przeprowadzenie egzaminu przekazywany jest przewodniczącemu Komisji.

Rozdział VII

Powołanie autorów pytań i recenzentów
§ 9
1. Komisja, na wniosek jej przewodniczącego, wyznacza spośród członków lub spoza składu Komisji autorów zadań egzaminacyjnych oraz recenzentów.
2. Członkowie Komisji, a także autorzy zadań i recenzenci składają na ręce przewodniczącego Komisji oświadczenie, że nie będą wykorzystywać informacji dotyczących zadań egzaminacyjnych do innych celów.

Rozdział VIII

Zakres tematyczny i warunki egzaminu na dyplomowanego księgowego
§ 10
1. Egzamin na dyplomowanego księgowego obejmuje:
Część A - zakres tematyczny stopnia I (asystent rachunkowości) i stopnia II (samodzielny księgowy) systemu certyfikacji,
Część B - zakres tematyczny stopnia III (specjalista do spraw rachunkowości) systemu certyfikacji,
Część C - zakres tematyczny stopnia IV (dyplomowany księgowy) systemu certyfikacji,
Część D - zadanie problemowe.
2. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej. Zestaw zadań egzaminacyjnych składa się z testów i zadań sytuacyjnych.
3. Warunkiem zdania egzaminu jest zaliczenie wszystkich czterech części egzaminu.
4. Na wniosek kandydata Komisja może uznać część A i B egzaminu za zaliczoną w następujących przypadkach:
1) część A uznaje się za zaliczoną w przypadku, gdy kandydat:
a) zdał egzamin kończący II stopień ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia lub
b) posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunko­wych, wydany przez Ministerstwo Finansów,
c) posiada tytuł magistra ze specjalnością rachunkowość, uzyskany na uczelni akredytowanej przez Stowarzyszenie,
2) część B uznaje się za zaliczoną w przypadku, gdy kandydat zdał egzamin kończący III stopień ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia.

Rozdział IX

Przebieg i ocena wyników egzaminu
§ 11
1. Zestawy zadań egzaminacyjnych odpowiednio zabezpie­­czone (w zapieczętowanych kopertach) przechowuje się w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia, pod pieczą upoważnionego pracownika.
2. Egzaminy mają charakter zamknięty i odbywają się bez przerwą, z wyjątkiem sytuacji, gdy egzamin składa się z dwóch części, przedzielonych przerwą ustaloną przez Komisję. Prace powinny być pisane przyborem dającym pismo utrwalone, kolorem niebieskim lub czarnym, wyłącznie na papierze dostarczonym przez zespół przeprowadzający egzamin. Prace wykonane bez zachowania tych warunków nie podlegają ocenie.
3. Kandydat przystępujący do egzaminu okazuje dowód tożsamości przy wejściu na salę egzaminacyjną i potwierdza swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności.
4. W czasie egzaminu na sali egzaminacyjnej musi być obecnych co najmniej dwóch członków zespołu przeprowadzającego egzamin.
5. Egzamin przeprowadzany jest w wydzielonej sali w warunkach zapewniających zdającym samodzielność pracy.
6. Czas trwania egzaminu pisemnego podaje, przy jego rozpoczęciu, przewodniczący zespołu przeprowadzającego egzamin lub w jego imieniu inny członek zespołu.
7. Egzamin rozpoczyna się z chwilą rozdania zestawów zadań egzaminacyjnych. Komisyjnego otwarcia kopert z zestawami zadań egzaminacyjnych dokonuje przewodniczący zespołu przepro­wadzającego egzamin.
8. W czasie egzaminu wolno korzystać z przepisów prawa bez komentarzy. W czasie egzaminu nie wolno posługiwać się sprzętem mającym funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych. Posiadane przez kandydatów telefony komórkowe oraz inne urządzenia nagrywające i filmujące powinny być podczas egzaminu wyłączone.
9. W czasie egzaminu kandydat nie może opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasa­dnionych przypadkach kandydat może uzyskać zgodę na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z innymi zdającymi i osobami postronnymi.
10. Na czas nieobecności na sali egzaminacyjnej kandydat przekazuje pracę egzaminacyjną członkowi zespołu egzaminacyjnego, który odnotowuje na niej czas nieobecności.
11. Członkowie zespołu egzaminacyjnego mają prawo wykluczyć z egzaminu kandydata, który podczas egzaminu korzystał z pomocy innych kandydatów lub osób postronnych, posługiwał się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi, pomagał innym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu.
12. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu prace egzaminacyjne i koperty z iden­tyfikatorem (zaklejone przez kandydatów) opatrywane są kodem liczbowym.
13. Prace egzami­­nacyjne oceniane są anonimowo - bez ujawniania egzaminatorom danych osobowych kandydatów.
14. Prace pisemne po ocenie nie są zwracane ani też udostępniane kandydatom. Prace pisemne niszczy się po upływie terminu odwoławczego od wyniku egzaminu, a gdy toczy się postępowanie odwoławcze - po jego zakończeniu.
§ 12
1. Warunkiem pozytywnej oceny egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia za wszystkie zadania wchodzące w skład zestawu egzaminacyjnego oraz zaliczenie wszystkich zadań, natomiast warunkiem zaliczenia zadania egzaminacyjnego jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia za poszczególne zadanie.
2. Wyłączną podstawę oceny stanowią odpowiedzi udzielone przez kandydata, naniesione w sposób trwały i czytelny na materiałach zestawu egzaminacyjnego.
3. Termin ogłoszenia wyników egzaminu oraz wydania dokumentu poświadczającego ustala zespół przeprowadzający egzamin.
4. Kandydat ma prawo odwołania się od oceny egzaminu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników. Koszty procedury odwoławczej ponosi odwołującej się kandydat. W przypadku gdy Komisja rozpatrzy odwołanie z wynikiem pozytywnym, opłata związana z odwołaniem zostaje zwrócona kandydatowi.
5. Osoby bliskie, bezpośredni przełożeni oraz współpracownicy kandydata nie mogą być jego egzaminatorami.

Rozdział X

Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego
§ 13
1. Komisja wydaje dokumenty poświadczające zdanie egzaminu.
2. Wyniki egzaminu są publikowane w formie elektronicznej (z zakodowanym dostępem) na stronie internetowej Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
3. Dyplom dyplomowanego księgowego wydaje Zarząd Główny Stowarzyszenia, a pod­pi­suje go Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz Przewodniczący Komisji.

Rozdział XI

Finansowanie działalności Komisji
§ 14
1. Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są przez Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia z opłat wniesionych za egzamin na tytuł dyplomowanego księgowego. Wysokość opłat ustala Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
2. Wynagrodzenia za czynności wykonywane przez członków Komisji i egzaminatorów oraz wynagrodzenia autorów i recenzentów zadań egzaminacyjnych ustalane są na po­d­sta­­wie umów cywilnoprawnych według zasad wynikających z uchwały Prezydium Zarządu Głównego SKwP.

Rozdział XII

Obsługa administracyjno - biurowa Komisji
§ 15
Obsługę administracyjno - biurową Komisji i prowadzonego przez nią postępowania kwalifikacyjnego wykonuje Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia.Regulamin systemu ustawicznego doskonalenia zawodowego (zał. nr 2)


Załącznik nr 1 do uchwały nr 732/110/2009Zarządu Głównego SKwP
z dnia 20 lipca 2009 r.


Regulamin Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej


Rozdział I


Zadania Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej
§ 1
Do zadań Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej (Komisja) należy w szczególności:
1) ustalanie szczegółowych programów egzaminów,
2) ustalanie zasad weryfikacji wniosków kandydatów na dyplomowanych księgowych (kandydaci),
3) weryfikowanie wniosków kandydatów w sprawie:
a) dopuszczenia do egzaminów po przejściu ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce lub w trybie eksternistycznym,
b) okresowego zawieszenia (przerwania) i wznowienia (kontynuowania) postępowania kwalifikacyjnego oraz podejmowanie odpowiednich decyzji w tym zakresie,
4) ustalanie warunków organizacyjnych i trybu przeprowadzania egzaminów,
5) przygotowywanie zadań egzaminacyjnych i opracowywanie wzorców prawidłowych odpowiedzi oraz ich oceny (punktacji),
6) powoływanie zespołów przeprowadzających egzamin,
7) opracowywanie harmonogramów i ustalanie terminów egzaminów,
8) przeprowadzanie egzaminów i ogłaszanie wyników,
9) rozpatrywanie odwołań,
10) powoływanie egzaminatorów i prowadzenie ich listy,
11) przeprowadzanie - we współpracy z Radą Pracodawców - oceny systemu postępowania kwalifikacyjnego, w tym systemu egzaminów,
12) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Komisji.


Rozdział II


Powołanie i organizacja wewnętrzna Komisji
§ 2
1. Komisję i jej przewodniczącego powołuje, na okres czteroletniej kadencji władz, Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Stowarzyszenie), na wniosek Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
2. W skład Komisji wchodzi 15 członków.
3. Zarząd Główny Stowarzyszenia odwołuje członka Komisji:
1) na jego wniosek,
2) w przypadku poważnego naruszenia regulaminu Komisji lub regulaminu przeprowadzania egzaminu.
§ 3
1. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu jawnym zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja powołuje spośród członków komisji:
1) zespół ds. weryfikacji wniosków kandydatów na dyplomowanych księgowych,
2) zespół ds. dokumentacji i organizacji egzaminów oraz wybiera przewodniczących zespołów.
3. W celu przeprowadzenia poszczególnych egzaminów Komisja powołuje,
w odpowiednich terminach, zespoły egzaminacyjne i ich przewodniczących.
4. W pracach Komisji, w zakresie przygotowania i przeprowadzania egzaminów, mogą uczestniczyć osoby niebędące jej członkami.
§ 4
1. Komisja podejmuje decyzje większością głosów w formie uchwał. W przypadku równomiernego rozłożenia się liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
2. Protokoły posiedzeń Komisji podpisują przewodniczący i sekretarz, natomiast poszczególne uchwały podpisują członkowie Komisji uczestniczący
w posiedzeniu.
3. Członek Komisji ma prawo zgłosić głos odrębny, który podlega zaprotokołowaniu.
4. Informacje o trybie i terminach egzaminów oraz ich wynikach podpisuje przewod­niczący Komisji, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego lub sekretarz.


Rozdział III


Prawa i obowiązki przewodniczącego Komisji
§ 5
Przewodniczący Komisji:
1) zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji,
2) reprezentuje Komisję wobec Zarządu Głównego Stowarzyszenia i jego Prezydium,
3) sprawuje kontrolę obsługi Komisji przez Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
4) nadzoruje zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentacji zadań i tematów egzaminacyjnych.


Rozdział IV


Zadania zespołu ds. weryfikacji wniosków kandydatów
na dyplomowanych księgowych
§ 6
Do zadań zespołu ds. weryfikacji wniosków kandydatów na dyplomowanych księgowych należy:
1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu,
2) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków dotyczących praktyki w rachunkowości,
3) weryfikowanie i opiniowanie wniosków kandydatów o zwolnienie z części A i B egzaminu, z zachowaniem warunków określonych w regulaminie wymagań kwalifi­kacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb certyfikacji zawodu księgowego,
4) przygotowanie listy kandydatów przystępujących do egzaminu, wraz z weryfikacją dokonania opłaty egzaminacyjnej w wysokości ustalonej przez Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia.


Rozdział V


Zadania zespołu ds. dokumentacji i organizacji egzaminów
§ 7
Do zadań zespołu ds. dokumentacji i organizacji egzaminów należy:
1) przygotowanie projektów warunków organizacyjnych i trybu przeprowadzania egzaminów,
2) opracowanie projektów harmonogramów egzaminów,
3) nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości sporządzania protokołów z przebiegu egzaminów oraz prowadzenia ich rejestru,
4) współpraca z Biurem Zarządu Głównego Stowarzyszenia w zakresie zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu egzaminów.


Rozdział VI


Zadania zespołu przeprowadzającego egzamin
§ 8
Do zadań zespołu przeprowadzającego egzamin należy:
1) przeprowadzanie egzaminu zgodnie z zasadami określonymi w § 11,
2) sprawdzanie prac egzaminacyjnych,
3) sporządzanie protokołu z przebiegu egzaminu, który zawiera:
a) wykaz egzaminatorów,
b) termin rozpoczęcia i zakończenia egzaminu,
c) wykaz kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu i uzyskanych przez nich punktów i ocen,
d) podpisy członków zespołu przeprowadzającego egzamin.


Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny jest przewodniczący zespołu przeprowadzającego egzamin.


Protokół wraz z materiałami dokumentującymi przeprowadzenie egzaminu przekazywany jest przewodniczącemu Komisji.


Rozdział VII


Powołanie autorów pytań i recenzentów
§ 9
1. Komisja, na wniosek jej przewodniczącego, wyznacza spośród członków lub spoza składu Komisji autorów zadań egzaminacyjnych oraz recenzentów.
2. Członkowie Komisji, a także autorzy zadań i recenzenci składają na ręce przewodniczącego Komisji oświadczenie, że nie będą wykorzystywać informacji dotyczących zadań egzaminacyjnych do innych celów.


Rozdział VIII


Zakres tematyczny i warunki egzaminu na dyplomowanego księgowego
§ 10
1. Egzamin na dyplomowanego księgowego obejmuje:
Część A - zakres tematyczny stopnia I (asystent rachunkowości) i stopnia II (samodzielny księgowy) systemu certyfikacji,
Część B - zakres tematyczny stopnia III (specjalista do spraw rachunkowości) systemu certyfikacji,
Część C - zakres tematyczny stopnia IV (dyplomowany księgowy) systemu certyfikacji,
Część D - zadanie problemowe.
2. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej. Zestaw zadań egzaminacyjnych składa się z testów i zadań sytuacyjnych.
3. Warunkiem zdania egzaminu jest zaliczenie wszystkich czterech części egzaminu.
4. Na wniosek kandydata Komisja może uznać część A i B egzaminu za zaliczoną w następujących przypadkach:
1) część A uznaje się za zaliczoną w przypadku, gdy kandydat:
a) zdał egzamin kończący II stopień ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia lub
b) posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunko­wych, wydany przez Ministerstwo Finansów,
c) posiada tytuł magistra ze specjalnością rachunkowość, uzyskany na uczelni akredytowanej przez Stowarzyszenie,
2) część B uznaje się za zaliczoną w przypadku, gdy kandydat zdał egzamin kończący III stopień ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia.


Rozdział IX


Przebieg i ocena wyników egzaminu
§ 11
1. Zestawy zadań egzaminacyjnych odpowiednio zabezpie­­czone (w zapieczętowanych kopertach) przechowuje się w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia, pod pieczą upoważnionego pracownika.
2. Egzaminy mają charakter zamknięty i odbywają się bez przerwą, z wyjątkiem sytuacji, gdy egzamin składa się z dwóch części, przedzielonych przerwą ustaloną przez Komisję. Prace powinny być pisane przyborem dającym pismo utrwalone, kolorem niebieskim lub czarnym, wyłącznie na papierze dostarczonym przez zespół przeprowadzający egzamin. Prace wykonane bez zachowania tych warunków nie podlegają ocenie.
3. Kandydat przystępujący do egzaminu okazuje dowód tożsamości przy wejściu na salę egzaminacyjną i potwierdza swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności.
4. W czasie egzaminu na sali egzaminacyjnej musi być obecnych co najmniej dwóch członków zespołu przeprowadzającego egzamin.
5. Egzamin przeprowadzany jest w wydzielonej sali w warunkach zapewniających zdającym samodzielność pracy.
6. Czas trwania egzaminu pisemnego podaje, przy jego rozpoczęciu, przewodniczący zespołu przeprowadzającego egzamin lub w jego imieniu inny członek zespołu.
7. Egzamin rozpoczyna się z chwilą rozdania zestawów zadań egzaminacyjnych. Komisyjnego otwarcia kopert z zestawami zadań egzaminacyjnych dokonuje przewodniczący zespołu przepro­wadzającego egzamin.
8. W czasie egzaminu wolno korzystać z przepisów prawa bez komentarzy. W czasie egzaminu nie wolno posługiwać się sprzętem mającym funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych. Posiadane przez kandydatów telefony komórkowe oraz inne urządzenia nagrywające i filmujące powinny być podczas egzaminu wyłączone.
9. W czasie egzaminu kandydat nie może opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasa­dnionych przypadkach kandydat może uzyskać zgodę na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z innymi zdającymi i osobami postronnymi.
10. Na czas nieobecności na sali egzaminacyjnej kandydat przekazuje pracę egzaminacyjną członkowi zespołu egzaminacyjnego, który odnotowuje na niej czas nieobecności.
11. Członkowie zespołu egzaminacyjnego mają prawo wykluczyć z egzaminu kandydata, który podczas egzaminu korzystał z pomocy innych kandydatów lub osób postronnych, posługiwał się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi, pomagał innym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu.
12. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu prace egzaminacyjne i koperty z iden­tyfikatorem (zaklejone przez kandydatów) opatrywane są kodem liczbowym.
13. Prace egzami­­nacyjne oceniane są anonimowo - bez ujawniania egzaminatorom danych osobowych kandydatów.
14. Prace pisemne po ocenie nie są zwracane ani też udostępniane kandydatom. Prace pisemne niszczy się po upływie terminu odwoławczego od wyniku egzaminu, a gdy toczy się postępowanie odwoławcze - po jego zakończeniu.
§ 12
1. Warunkiem pozytywnej oceny egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia za wszystkie zadania wchodzące w skład zestawu egzaminacyjnego oraz zaliczenie wszystkich zadań, natomiast warunkiem zaliczenia zadania egzaminacyjnego jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia za poszczególne zadanie.
2. Wyłączną podstawę oceny stanowią odpowiedzi udzielone przez kandydata, naniesione w sposób trwały i czytelny na materiałach zestawu egzaminacyjnego.
3. Termin ogłoszenia wyników egzaminu oraz wydania dokumentu poświadczającego ustala zespół przeprowadzający egzamin.
4. Kandydat ma prawo odwołania się od oceny egzaminu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników. Koszty procedury odwoławczej ponosi odwołującej się kandydat. W przypadku gdy Komisja rozpatrzy odwołanie z wynikiem pozytywnym, opłata związana z odwołaniem zostaje zwrócona kandydatowi.
5. Osoby bliskie, bezpośredni przełożeni oraz współpracownicy kandydata nie mogą być jego egzaminatorami.


Rozdział X


Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego
§ 13
1. Komisja wydaje dokumenty poświadczające zdanie egzaminu.
2. Wyniki egzaminu są publikowane w formie elektronicznej (z zakodowanym dostępem) na stronie internetowej Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
3. Dyplom dyplomowanego księgowego wydaje Zarząd Główny Stowarzyszenia, a pod­pi­suje go Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz Przewodniczący Komisji.


Rozdział XI


Finansowanie działalności Komisji
§ 14
1. Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są przez Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia z opłat wniesionych za egzamin na tytuł dyplomowanego księgowego. Wysokość opłat ustala Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
2. Wynagrodzenia za czynności wykonywane przez członków Komisji i egzaminatorów oraz wynagrodzenia autorów i recenzentów zadań egzaminacyjnych ustalane są na po­d­sta­­wie umów cywilnoprawnych według zasad wynikających z uchwały Prezydium Zarządu Głównego SKwP.


Rozdział XII


Obsługa administracyjno - biurowa Komisji
§ 15
Obsługę administracyjno - biurową Komisji i prowadzonego przez nią postępowania kwalifikacyjnego wykonuje Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia.II. uchwała nr 732/111/ 2009 w sprawie certyfikacji zawodu księgowego


Regulamin wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb certyfikacji zawodu księgowego (zał. nr 1)Załącznik nr 1 do uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP
z dnia 20 lipca 2009 r.


Regulamin wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej
dla potrzeb certyfikacji zawodu księgowego


Rozdział I


Postanowienia ogólne
§ 1
1. Ścieżka edukacyjna Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Stowarzyszenie) obejmuje cztery poziomy kształcenia, pozwalające na uzyskanie czterech stopni kwalifikacji zawodowych, prowadzonego na podstawie odrębnych dla każdego poziomu -Założeń organizacyjno-programowych" przyjętych przez Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
2. Osoba przystępująca do kształcenia z zamiarem uzyskania zawodowego certyfikatu Stowarzyszenia, poświadczającego określony poziom kwalifikacji, zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.


Rozdział II


Wymagania wstępne
§ 2
Osoba ubiegająca się o certyfikat zawodowy przystępując do określonego postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego kształcenie zakończone egzaminem, powinna spełniać następujące wymagania wstępne:


I stopień kwalifikacyjny (asystent rachunkowości) - wykształcenie co najmniej średnie;


II stopień kwalifikacyjny (samodzielny księgowy) - wykształcenie co najmniej średnie oraz posiadanie wiedzy i umiejętności asystenta rachunkowości potwierdzonych:
- zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie lub
- tytułem technika rachunkowości lub
- inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną;


III stopień kwalifikacyjny (specjalista ds. rachunkowości) - wykształcenie wyższe lub średnie oraz posiadanie wiedzy i umiejętności samodzielnego księgowego potwierdzonych:
- zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia lub
- certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub
- tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, której program studiów został przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną uznany za spełniający wymogi (akredytacja Stowarzyszenia) lub
- tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia;


IV stopień kwalifikacyjny (dyplomowany księgowy) - wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz posiadanie wiedzy i umiejętności potwierdzonych:
- zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu III stopnia (specjalista do spraw rachunkowości) lub
- zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia kwalifikacyjnego, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia a także posiadanie praktyki w dziedzinie rachunkowości:
- co najmniej dwuletniej przy wykształceniu wyższym,
- co najmniej pięcioletniej przy wykształceniu średnim.
§ 3
osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego składa kwestionariusz osobowy oraz odpisy (fotokopie) dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wstępnych określonych dla danego stopnia i oświadczenie o spełnianiu tych warunków, które nie są potwierdzane dokumentami.


Rozdział III


Praktyka zawodowa
§ 4
1. Za praktykę w rachunkowości uważa się wykonywanie - na podstawie stosunku pracy
w wymiarze czasu nie mniejszym niż - etatu bądź odpłatnej umowy cywilnoprawnej lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej - następujących czynności:
1) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
2) wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
3) sporządzanie sprawozdań finansowych.
2. Za praktykę na samodzielnym stanowisku uważa się wykonywanie czynności wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3.
§ 5
1. Dokumentami potwierdzającymi przedmiot i czas trwania praktyki w rachunkowości są oryginały bądź uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub zaświadczeń od pracodawcy.
2. W razie, gdy z nazwy wskazującej charakter stanowiska pracy lub z formy prawnej jednostki będącej pracodawcą nie wynika wymagana praktyka, dodatkowym dokumentem potwierdzającym staż pracy jest zakres obowiązków (zakres czynności).
3. W przypadku zatrudnienia w jednostce świadczącej usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, udokumentowania wymaga rodzaj uprawnienia, na podstawie którego jednostka ta prowadzi działalność, a także szczegółowy okres i zakres faktycznie wykonywanych czynności.
ROZPOCZYNAMY NABÓR NA KURSY


Data: TRWA NABÓR
DATA ROZPOCZĘCIA DO USTALENIA
Ilość godzin: ustalona do kursu
Koszt: ustalony do kursu
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: