Witamy! Dziś jest poniedziałek, 23 lipca - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

OFERTA DLA PLACÓWEK OŚWIATY

ZAŁOŻENIA I METODYKA AUDYTU PRZYGOTOWUJĄCA PLACÓWKI OŚWIATOWE DO KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE PRAWA PRACY W TYM PRAWA OŚWIATOWEGO


Tematyka:


1. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
a. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy stosunku pracy
b. Umowa o pracę a zakres czynności
c. Jak prawidłowo zmienić warunki zatrudnienia
d. Prawidłowe wydanie świadectw pracy
2. Czas pracy
a. Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy
b. Prowadzenie ewidencji czasu pracy
c. Z jakich systemów czasu pracy pracodawca może skorzystać, czym kierować się wybierając system czasu pracy
d. Ruchoma organizacja czasu pracy
e. Jak prawidłowo wprowadzić systemy czasu pracy
f. Planowanie czasu pracy
g. dzień, tydzień miesiąc okres rozliczeniowy
h. Wpływ świąt na planowanie czasu pracy
i. Dokonywanie zmian w ustalonych harmonogramach czasu pracy
j. Szkolenia a prawo do rekompensaty
k. Praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnego zastępstwa
l. Ustalenie liczby godzin nadliczbowych
m. Odpoczynek tygodniowy
3. Ewidencja godzin pracy w ramach umów cywilnoprawnych
a. Liczba godzin przy umowie zlecenie a ewidencja czasu pracy pracownika
b. Różnice w dokumentowaniu
4. Zasady karania pracowników
5. Urlopy pracownicze w tym urlop dla poratowania zdrowia - najczęściej popełniane błędy
6. Urlop osoby niepełnosprawnej przy ponownym otrzymaniu stopnia niepełnosprawności
7. Akty wewnątrz zakładowe (zagadnienia wybrane)
a. Regulamin świadczeń socjalnych
b. Regulamin pracy
c. Regulamin wynagradzania
8. Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
9. Mobbing w miejscu pracy
10.Projekt zmian ustawy Karty Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.
11. Dyskusja wolne wnioskiCEL KURSU , wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.


METODY PRACY
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo - seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.


EFEKTY KSZTAŁCENIA
Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania


WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 z póź. zm.)


WARUNKI UCZESTNICTWA


Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty :


- gotówką w dniu szkolenia


- przelewem 100% ceny na podstawie faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001


Warunki rezygnacji


Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.


RABAT !

W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .Cena obejmuje:


- udział w szkoleniu,

- materiały szkoleniowe,

- zaświadczenie

- serwis kawowy

- lunch


Data rozpoczęcia: 11/05/2018r.
Data zakończenia: 11/05/2018r.
Ilość godzin: 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Koszt: 330 zł
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: Lidia Rzeszutko (prawnik, praktyk wykładanych zagadnień z długoletnim stażem)