Witamy! Dziś jest wtorek, 14 sierpnia - życzymy miłego wieczoru!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

SZKOLENIE 5 DNIOWE WYJAZDOWE

PODATEK VAT i CIT w 2018 WARSZTATY


Tematyka:


Temat I - PODATEK VAT


I. Split payment (mechanizm podzielonej płatności).
1. Istota mechanizmu podzielonej płatności.
2. Cel wprowadzenia split payment.
3. Jak będzie wyglądał sposób dokonywania przelewu-
4. Rachunek (konto) VAT jako narzędzie niezbędne do stosowania split payment.
a) Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT. Czy potrzebna umowa/aneks- Co z prowizją i opłatą za otwarcie/prowadzenie rachunku- Czy środki będą oprocentowane-
b) Kilka zwykłych rachunków w jednym banku - ile kont VAT-
c) Kilka zwykłych rachunków w kilku bankach - ile kont VAT-
d) Rachunki bankowego otwarte przed 2018 r. i otwierane w 2018 r.
5. Skąd mogą pochodzić środki zasilające rachunek VAT-
6. Przeznaczenie środków znajdujących się na rachunku VAT (przelewy z rachunku VAT).
7. Dysponowanie środkami zgormadzonymi na rachunku VAT. Kiedy i na jakich zasadach-
8. Korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
a) Wyłącznie dodatkowych sankcji pieniężnych (30 % i 100 %).
b) Wyłączenie solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zaległość dostawcy w VAT.
c) Wyłączenie podwyższonych odsetek od zaległości podatkowej w VAT (150 %).
9. Skonto za zapłatę VAT do urzędu skarbowego z rachunku VAT. Co trzeba zrobić, by otrzymać skonto- Ile wyniesie skonto- Przykłady liczbowe.
10. Zwrot VAT na rachunek VAT. Skrócenie terminu, w którym urząd powinien zwrócić VAT.
11. Zagrożenia i odpowiedzialność w związku z korzystaniem ze split payment.
12. Prezentacja środków na rachunku VAT w sprawozdaniu finansowym.


II. JPK_VAT w 2018 r.
1) Mikroprzedsiębiorcy jako ostatnia grupa podatników zobowiązana do przesyłania JPK_VAT.
2) Co to jest JPK_VAT-
3) Czemu służy JPK_VAT-
4) Termin przekazywania JPK_VAT.
5) Dane obowiązkowe w pliku JPK_VAT.
6) Ewidencja VAT jako źródło danych przekazywanych w JPK_VAT.
a) Zasady prowadzenia rejestru VAT w 2018 r. Koniec z papierową ewidencją VAT.
b) Kilka rejestrów VAT a JPK_VAT. Czy dopuszczalne dwa lub kilka plików JPK_VAT-
c) Kiedy dopuszczalne zapisy zbiorcze-
d) Sprzedaż na kasie fiskalnej a JPK_VAT- Co w przypadku wystawienia faktury do paragonu-
e) Proporcja, preproporcja, VAT od samochodów - zasady prezentacji w JPK_VAT.
f) Zakupy zwolnione z VAT, zakupy na 0 %, zakupy od nievatowców. Czy i jak prezentować-
7) JPK_VAT a deklaracja VAT i informacja podsumowująca.
8) Korekta sprzedaży lub zakupów. Co z plikiem JPK_VAT- Czy można uniknąć korekty JPK_VAT-
9) Sankcje za błędy w JPK_VAT.

III. Mechanizm odwrotnego obciążenia.
1) Pojęcie i zasady funkcjonowania.
2) Dostawa towarów z załącznika nr 11 do ustawy o VAT. Kiedy odwrotne obciążenie a kiedy zasady ogólne-
3) Świadczenie usług z załącznika nr 14 do ustawy o VAT (usługi budowlane).
a) Kto to jest podwykonawca-
b) Odwrotne obciążenie w konsorcjach.
c) Usługa udostępnienia pracowników na budowę.
d) Usługa wynajmu sprzętu budowlanego.
e) Refakturowanie usług budowlanych.
f) Zakup usługi budowlanej dla celów dostawy towarów z montażem.
4) Korekta JPK_VAT. Kiedy wstecz a kiedy na bieżąco- Zasady prezentacji w deklaracji VAT, JPK_VAT oraz informacji podsumowującej. Studium przypadków.
5) Odwrotne obciążenie w obrocie międzynarodowym.
a) Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
b) Import usług.
c) Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
d) Właściwy kurs waluty.
e) Korekta zagranicznego odwrotnego obciążenia.
6) Zasady odliczania VAT od transakcji objętych odwrotnym obciążeniem.

IV. Należyta staranność w VAT.
1) Co to jest należyta staranność-
2) Należyta staranność na przykładzie:
a) zakupów od podatnika wykreślonego z VAT,
b) zakupów od podatnika VAT czynnego,
c) prawa do stawki 0 % przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT).
3) Jak zachować należytą staranność
4) Należyta staranność - czy trzeba tworzyć i stosować procedury wewnętrzne-
5) Konsekwencji niedochowania należytej staranności.
6) Należyta staranność w wyjaśnieniach organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.

V. Pytania i odpowiedzi.


Temat II -PODATEK CIT1. Nowa definicja podstawy opodatkowania.
2. Dochód stanowiący podstawę opodatkowania.
3. Dochód na źródle przychodu.
4. Strata na źródle przychodu.
5. Podział przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów na źródła przychodów.
6. Przychody ze źródła przychodów zyski kapitałowe.
7. Przychody ze źródła przychodów - inne.
8. Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów - kwoty brutto czy netto-
9. Nowa klasyfikacja środków trwałych.
10. Składniki majątkowe niskocenne.
11. Nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny.
12. Podatek od nieruchomości komercyjnych.
13. Podatek u źródła - znaczenie Konwencji OECD.
14. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
15. Dywidendy, należności licencyjne,odsetki.
16. Pojęcie rzeczywistego właściciela "beneficial owner ".
17. Znaczenie certyfikatu rezydencji.
18. Podatek u źródła - bilety lotnicze.
19. Nowa definicja podmiotów powiązanych.
20. CIT- 8, CIT - TP.
21. Pytania i odpowiedzi.


POBIERZ ZAŁĄCZNIK

Data rozpoczęcia: 26/05/2018r.
Data zakończenia: 30/05/2018r.
Ilość godzin: wg harmonogramu
Koszt: informacja w załączniku
Miejsce szkolenia: www.cottonina.pl
Wykładowcy: MARCIN GÓRSKI (adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował w polskich oraz międzynarodowych firmach doradczych. Doradzał w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak: łączenie oraz podział spółek kapitałowych. Reprezentował Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w szczególności przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Przeprowadzał audyty podatkowe oraz sporządzał dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawa obrotu instrumentami finansowymi, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz w problematyce postępowań podatkowych i sądowo - administracyjnych.)