Witamy! Dziś jest poniedziałek, 23 lipca - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

NOWOŚĆ EXCEL DLA KSIĘGOWYCH
poziom podstawowy i średnio zaawansowany


Tematyka:

KURS EXCEL DLA KSIĘGOWYCH - 60 godz.

Poziom podstawowy i średnio zaawansowany


PROGRAM NAUCZANIA

( prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone )


1) NAZWA FORMY KSZTAŁCENIA

KURS Excel dla Księgowych - Poziom od podstawowy i średnio zaawansowany


2) CZAS TRWANIA, LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA I SPOSÓB ORGANIZACJI KURSU

Czas trwania kursu wynosi 60 godzin lekcyjnych : godzina lekcyjna wynosi 45 minut.,br>
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w godzinach od 16.00 do 19.15, z jedną 15-minutową przerwą .

Szczegółowe terminy zajęć zawiera harmonogram danej edycji kursu.

Proces kształcenia oparty jest o:

a) zajęcia wykładowo - seminaryjne wg zatwierdzonego programu z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania (studia przypadku i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń
i wniosków) stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształceniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,

b) materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę - skrypt zawierający szczegółowy opis
omawianych zagadnień z propozycjami ćwiczeń i opisem ich wykonania,

c) naukę własną słuchacza.

Oznacza to, że wiedza przekazana podczas szkolenia będzie ugruntowana na zajęciach oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiazywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.


3) WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

Kurs polecany jest dla osób, które ukończyły lub są w trakcie kursu przygotowującego do zawodu księgowego oraz dla osób, które chcą pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem nauczania.


4) CELE KSZTAŁCENIA I SPOSOBY ICH OSIĄGANIA

Celem kształcenia jest :

a) zapoznanie uczestników z arkuszem kalkulacyjnym i możliwościami jego wykorzystywania w codziennej pracy księgowo-finansowej,

b) nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających efektywne wykorzystanie narzędzia jakim jest Excel w pracy księgowego.
Zadaniem kursu jest też propagowanie zasad etyki zawodowej, opisanych m.in. w -Kodeksie zawodowej etyki
w rachunkowości-. Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

a) aktywny udział słuchaczy w wykładach i ćwiczeniach praktycznych odpowiadających specyfice pracy księgowej,

b) naukę własną słuchacza,

c) studiowanie literatury przedmiotu,


5) PLAN NAUCZANIA OKREŚLAJĄCY NAZWĘ ZAJĘĆ ORAZ ICH WYMIAR
Kurs -Excel dla Księgowych - Poziom podstawy i średnio zaawansowany- zaplanowany jest na 60 godz. lekcyjnych.

6) TREŚĆ NAUCZANIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ

1. Zapoznanie z interfejsem programu Excel
2. Ustawienia konfiguracyjne programu Excel
- Dostosowanie ustawień do własnych potrzeb.
3. Praca z komórkami, wprowadzanie i kopiowanie danych
- Zasady formatowania
- bezpośrednie wprowadzanie danych
- auto wypełnienie lub serie danych (listy niestandardowe)
4. Formatowanie arkuszy
5. Transpozycja (konwertowanie wierszy na kolumny lub kolumny na wiersze)
6. Formuły:
- wprowadzanie formuł (bezpośrednie i z użyciem Wstaw funkcje)
- podstawowe formuły obliczeniowe
- formuła jeżeli
- adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
- czynniki wpływające na działanie formuł (typu i sposobu reprezentacji danych oraz prawidłowa kolejność wykonywania działań złożonych )
- kopiowanie formuł
7. Wyrażenia z funkcjami arkuszowymi:
- podstawowe funkcje matematyczne i statystyczne
- funkcje logiczne, tekstowe i daty
- podstawowe funkcje wyszukiwania i adresu
- przykłady zastosowania funkcji finansowych/księgowych (IRR, XIRR, NPV, XNPV)
- podejmowanie decyzji z wykorzystaniem funkcji finansowych, logicznych, informacyjnych i operatorów warunkowych
8. Funkcje tablicowe
9. Filtrowanie danych z wykorzystaniem autofiltru i filtru zaawansowanego
10. Nazwy arkuszy, zakresów komórek i formuł, łącza i hiperłącza, ochrona komórek, arkusza i skoroszytu.
11. Funkcje kontroli poprawności danych :
- Obsługa błędów,
- śledzenie zależności między formułami
- Listy wzorcowych danych,
- inspekcja formuł,
- odwołania cykliczne,
- tryb obliczeń iteracyjnych
12. Praca z wieloma arkuszami
- Budowa łącz między skoroszytami (Formuły trójwymiarowe)
- konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy
13. Eksport i import danych ze źródeł zewnętrznych (np. z plików tekstowych, stron internetowych)
14. Formatowanie warunkowe
15. Wykresy:
- tworzenie
- modyfikacja
16. Drukowanie arkusza
- Modyfikacja ustawień
- skalowanie wydruku i podział arkusza na sekcje
- określenie kolejności
- podgląd podziału strony
17. Udostępnianie skoroszytu w sieci - praca zespołowa.
18. Analiza danych - Tabele przestawne Wprowadzenie

Wykładowca realizuje poszczególne punkty programu w godzinach przez siebie ustalonych w celu optymalnego osiągnięcia efektów kształcenia, z tym że nie może przekroczyć ogólnej liczby godzin ustalonej przez organizatora.

7) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efektem kształcenia powinna być nabyta niezbędna wiedza teoretyczna i umiejętności umożliwiające efektywne wykorzystanie narzędzia jakim jest Excel w pracy księgowego. Osoba, która ukończyła i zaliczyła kurs powinna:
- znać zasady funkcjonowania arkusza Excel,
Posiadać :
- umiejętność prawidłowego wykorzystania formuł i funkcji,
- umiejętność pracy na wielu arkuszach,
- umiejętność analizowania i filtrowania danach,
- umiejętność prezentacji danych w postaci wykresów
Oraz :
- być przekonanym o konieczności ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych,
- przewidywać skutki i ponosić odpowiedzialność za podjęte działania zawodowe.

8) WYKAZ LITERATURY ORAZ NIEZBĘDNYCH ŚRODKÓW I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
Skrypt zawierający szczegółowy opis omawianych zagadnień z propozycjami ćwiczeń i opisem ich wykonania.
Oraz:
a) zestawy druków i formularzy,
b) materiały wykładowcy do pracy na zajęciach i w domu,
c) kodeks zawodowej etyki w rachunkowości,
Ponadto wykładowca mając na względzie osiągnięcie optymalnych efektów kształcenia, może zastosować w danej edycji kursu dodatkową literaturę, której wykaz znajduje się na stronie internetowej Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP.


9) SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA
Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 90 % obecność na zajęciach kursu. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana przez słuchacza. Osoba, która zaliczyła kurs otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz.U. 2012 r., nr 34, poz.186, z późn. zm.).


HARMONOGRAM KURSU
08.12.2017 - godz.16.00-19.15

12.12.2017 - godz.16.00-19.15

15.12.2017 - godz.16.00-19.15

18.12.2017 - godz.16.00-19.15


04.01.2018 - godz.16.00-19.15

05.01.2018 - godz.16.00-19.15

08.01.2018 - godz.16.00-19.15

09.01.2018 - godz.16.00-19.15

22.01.2018 - godz.16.00-19.15

25.01.2018 - godz.16.00-19.15

29.01.2018 - godz.16.00-19.15

31.01.2018 - godz.16.00-19.15


01.02.2018 - godz.16.00-19.15

08.02.2018 - godz.16.00-19.15

09.02.2018 - godz.16.00-19.15
Data rozpoczęcia: 08/12/2017r.
Data zakończenia: 09/02/2018r.
Ilość godzin: 60
Koszt: 1 100 zł.
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Brodzińskiego 17
Wykładowcy: (Informatyk, wykładowca - praktyk )