Witamy! Dziś jest poniedziałek, 23 lipca - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

PIT
ROZLICZENIE ROCZNE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH za 2017 rok


Tematyka:

1. Opodatkowanie wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych.
Najczęstsze świadczenia pracownicze: imprezy integracyjne, jubileuszowe i okolicznościowe, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, pakiety medyczne, posiłki i napoje dla pracowników, prezenty, bony towarowe, paczki świąteczne, dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników,, ubiór służbowy, świadczenia bhp, ubezpieczenia dodatkowe, premie oraz nagrody pieniężne i rzeczowe, świadczenia socjalne, sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne (telefon itp.), samochód prywatny do celów służbowych i samochód służbowy do celów prywatnych, dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

2. Ulga podatkowa (PIT-2) - od kiedy przysługuje i kiedy traci moc.

3. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście z uwzględnieniem wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło.

4. Opodatkowanie wynagrodzeń ze stosunku pracy wypłaconych po śmierci pracownika.

5. Koszty uzyskania przychodów.

6. Opodatkowanie wynagrodzeń po ustaniu stosunku pracy.

7. Opodatkowanie zwrotu nadpłaconych i nienależnie odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

8. Uchwała z 2 lutego 2016 r. (sygn. akt III UZP 18/15) SN w sprawie obniżania składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy pracownika.

9. Skutki podatkowe zwrotu nienależnie opodatkowanych świadczeń.

10. Opodatkowanie przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście do 200 zł.

11. Opodatkowanie przychodów z praw majątkowych.

12. Oświadczenie w celu rocznego rozliczenia podatku PIT-12.

13. Roczne rozliczenie podatku przez pracodawcę.

14. Deklaracje podatkowe PIT-4R, PIT-8AR.

15. Informacje podatkowe PIT-11, PIT-8C, IFT-1/IFT 1R.

16. Ulgi podatkowe.

17. Interpretacje wydawane przez Krajowe Informacje Podatkowe.

18. Podróże służbowe w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

19. Przykładowe zwolnienia przedmiotowe i ich limity kwotowe.

20. Obowiązki i odpowiedzialność płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego


Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.


Warunki uczestnictwa


Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty :

- gotówką w dniu szkolenia

- przelewem 100% ceny na podstawie faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001


Warunki rezygnacji


Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.


RABAT !

W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .

Data rozpoczęcia: 19/01/2018r.
Data zakończenia: 19/01/2018r.
Ilość godzin: 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu
Koszt: 300 zł
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kościuszki Hotel Tarnovia
Wykładowcy: (Wieloletni pracownik aparatu skarbowego,ekspert z zakresu podatku dochodowego ( PIT), doświadczony szkoleniowiec.)