Witamy! Dziś jest sobota, 21 kwietnia - życzymy miłej nocy!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

CENY TRANSFEROWE - część II
oraz międzynarodowa wymiana informacji podatkowych - nowa regulacja prawna ujecie praktyczne


Tematyka:

CENY TRANSFEROWA NA GRUNCIE KONWENCJI OECD.

1. Znaczenie Konwencji OECD dla cen transferowych.
2. Zasada pełnej konkurencji (wolnego rynku).

- Pojęcie zasady pełnej konkurencji.
- Metoda nieoparta na zasadzie pełnej konkurencji.
- Wytyczne w sprawie stosowania zasady pełnej konkurencji.

3. Metoda wyceny transferu.
- Metody wyceny transferu.
- Tradycyjne metody transakcyjne - metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda ceny odsprzedaży, metoda koszt-plus.
- Metody zysku transakcyjnego - metoda marży transakcyjnej netto, metoda podziału zysków.

4. Analiza porównywalności.
- Procedura. Porównanie na wolnym rynku. Wybór i eliminacja podmiotów wziętych do analizy. Korekta porównywalności. Okres porównywalności.

5. Administracyjne metody unikania i rozwiązywania sporów dotyczących wyceny transferu.
- Wycena transferu. Korekty współzależne oraz procedura polubowna.
- Kontrola podatkowa.
- Bezpieczne przystanie.
- Uprzednie porozumienie w sprawie cen transferowych.
- Arbitraż.

6. Dokumentacja.
- Wytyczne w sprawie zasad i procedur w zakresie dokumentacji.

7. Zasady szczególne stosowane w zakresie dóbr niematerialnych.
- Patenty i znaki fabryczne jako handlowe dobra niematerialne.
- Konkurencja.
- Działalność marketingowa przedsiębiorstw, które nie posiadają tytułu prawnego do znaku towarowego lub nazwy firmy.

.8. Zasady szczególne stosowane do usług świadczonych wewnątrz grupy przedsiębiorstw.
- Identyfikacja usług wewnątrzgrupowych. Ustalenie wynagrodzenia za usługi wewnątrzgrupowe. Przykłady usług wewnątrzgrupowych.

9. Porozumienie o repartycji kosztów (CCA).
- Definicja pojęcia porozumienia o repartycji kosztów. Przystąpienie lub wystąpienie z porozumienia.

10. Restrukturyzacja działalności gospodarczej przedsiębiorstw a ceny transferowe.
- Stosowanie Modelowej Konwencji Podatkowej do restrukturyzacji działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
- Rekompensata z tytułu restrukturyzacji. Odszkodowanie.
- Wynagrodzenie z tytułu transakcji kontrolowanych zawieranych po restrukturyzacji działalności przedsiębiorstwa.
- Uznanie transakcji faktycznie dokonanych. Przykłady transakcji faktycznie dokonanych.

11. Najczęściej zadawane pytanie w kontekście raportowania według krajów CBC (Country-by- Country Reporting).

12. Pytania i odpowiedzi.


Warunki uczestnictwa


Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty :


- gotówką w dniu szkolenia


- przelewem 100% ceny na podstawie faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001Warunki rezygnacji


Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.


RABAT !


W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .Data rozpoczęcia: 10/09/2018r.
Data zakończenia: 10/09/2018r.
Ilość godzin: 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Koszt: 370 zł
330 zł ( dla uczestników z części I szkolenia )
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: MARCIN GÓRSKI (adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował w polskich oraz międzynarodowych firmach doradczych. Doradzał w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak: łączenie oraz podział spółek kapitałowych. Reprezentował Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w szczególności przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Przeprowadzał audyty podatkowe oraz sporządzał dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawa obrotu instrumentami finansowymi, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz w problematyce postępowań podatkowych i sądowo - administracyjnych.)