Witamy! Dziś jest poniedziałek, 23 lipca - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

REWOLUCJA W CENACH TRANSFEROWYCH 2018/2019
nowa regulacja prawna
ujecie praktyczne


Tematyka:I. Zagadnienia ogólne.

1) Cena transferowa.
2) Podmiot powiązany.
3) Podmiot niezależny.

II. Identyfikacja powiązań.

1) Powiązania kapitałowe.
2) Powiązania personalne.

III. Zasady ustalania cen transferowych.

1) Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej.
2) Metoda ceny odprzedaży.
3) Metoda koszt plus.
4) Metoda marży transakcyjnej netto.
5) Inne metody.
6) Usługi o niskiej wartości dodanej.
7) Pożyczki.
8) Korekta ceny transferowej a korekta dochodu.

IV. Dokumentacja.

1) Limity transakcyjne.
a) Rzeczowe aktywa obrotowe.
b) Środki trwałe.
c) Finansowanie dłużne.
d) Poręczenia lub gwarancje.
e) Wartości niematerialne i prawne.
f) Usługi.
g) Środki trwałe (w tym najem, dzierżawa, leasing).
h) Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje).
i) Przypisanie dochodu do zakładu zagranicznego.
j) Inne transakcje.
2) Elementy dokumentacji lokalnej.
3) Elementy dokumentacji grupowej.
4) Kiedy brak obowiązku dokumentacji -
5) Kiedy analiza danych porównawczych a kiedy analiza zgodności -
6) Nowe zasady składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji.

V. Obowiązki informacyjne.

1) Informacja o cenach transferowych.

2)Pytania i odpowiedzi.

Warunki uczestnictwa


Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty :


- gotówką w dniu szkolenia


- przelewem 100% ceny na podstawie faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001Warunki rezygnacji


Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.


RABAT !


W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .Data rozpoczęcia: 10/09/2018r.
Data zakończenia: 10/09/2018r.
Ilość godzin: 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Koszt: 370 zł
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: MARCIN GÓRSKI (adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował w polskich oraz międzynarodowych firmach doradczych. Doradzał w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak: łączenie oraz podział spółek kapitałowych. Reprezentował Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w szczególności przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Przeprowadzał audyty podatkowe oraz sporządzał dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawa obrotu instrumentami finansowymi, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz w problematyce postępowań podatkowych i sądowo - administracyjnych.)