Witamy! Dziś jest wtorek, 24 października - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


SZKOLENIA DLA BUDŻETUKoło Terenowe

33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 0 604 250 701

tarnow@skwp.pl

CENY TRANSFEROWE 2017
oraz międzynarodowa wymiana informacji podatkowych - nowa regulacja prawna ujecie praktyczne


Tematyka:


I. Identyfikacja podmiotów powiązanych.


1. Podmioty powiązane w transakcjach międzynarodowych,

2. Podmioty powiązane z transakcjach krajowych,

3. Podmiot zagraniczny a podmiot krajowy,

4. Powiązania kapitałowe a powiązania osobowe,

5. Powiązania przez zarząd oraz radę nadzorczą,

6. Prokurent jako podmiot generujący powiązania,

7. Powiązania rodzinne jako powiązania osobowe,

8. Transakcje z udziałem spółek osobowych,

9. Transakcje z podmiotami mającymi siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych,

10. Transakcje między centralą oraz zakładem.

II. Metody ustalania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

1. Kroki wstępne przed doborem metody do transakcji,

2. Analiza danych porównawczych - analiza porównywalności podmiotu - analiza porównywalności przedmiotu,

3. Uwzględnienie istniejących różnic - analiza funkcjonalna - przyjęta strategia gospodarcza - mechanizm kompensaty umyślnej - inne,

4. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej - porównanie wewnętrzne - porównanie zewnętrzne,

5. Metoda ceny odprzedaży - porównanie wewnętrzne - porównanie zewnętrzne,

6. Metoda rozsądnej marży koszt plus - porównanie wewnętrzne - porównanie zewnętrzne,

7. Metoda marży transakcyjnej netto - porównanie wewnętrzne - porównanie zewnętrzne,

8. Metoda podziału zysków,

9. Usługi o niskiej wartości dodanej - sposób ustalania klucza podziału kosztów - wydatki akcjonariusza - opis usług o niskiej wartości dodanej.

10. Dobór metody do transakcji (produkcja, handel, świadczenie usług, w tym usług finansowych).


III. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.


1. Transakcja a inne zdarzenia - nowe orzecznictwo,

2. Nowe oraz stare limity dokumentacyjne - porównanie,

3. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (local file) oraz informacja o grupie podmiotów powiązanych (master file) - podobieństwa i różnice,

4. Elementy dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - nowa oraz stara regulacja - porównanie,

5. Elementy informacji o grupie podmiotów powiązanych,

6. Termin sporządzenia master file oraz local file.

IV. Obowiązki informacyjne.

1. Prezentacja na poziomie zeznania podatkowego - oświadczenie w przedmiocie posiadania dokumentacji - możliwe sankcje za nieprawdziwe oświadczenie - załącznik do zeznania CIT TP.

2. Międzynarodowa wymiana informacji podatkowej - nowa regulacja - obowiązki informacyjne na poziomie grupy kapitałowej - obowiązki informacyjne na poziomie centrali w przypadku prowadzenia działalności przez zakład - dokument Country by Country.

V. Ograniczenie ryzyka w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

1. Zakres i znaczenie zastosowania ogólnych oraz indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

2. Przegląd najważniejszych interpretacji w sprawach cen transferowych.

3. Zakres i znaczenie zastosowania orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach podatkowych.

4. Przegląd najważniejszych orzeczeń w sprawach cen transferowych,

5. Duży GAAR oraz małe GAAR a ceny transferowe - zakres i znaczenie zastosowania opinii zabezpieczających w sprawach cen transferowych.

6. Ostrzeżenia przed optymalizacją podatkową a ceny transferowe - przegląd ostrzeżeń wydanych przez MF.

7. Porozumienia w sprawach cen transakcyjnych - porozumienia jednostronne - porozumienia dwustronne oraz porozumienia wielostronne.

8. Podatkowa grupa kapitałowa - w jakim zakresie nie stosuje się przepisów o cenach transferowych.

VI. Pytania i odpowiedzi.


Warunki uczestnictwa


Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty :


- gotówką w dniu szkolenia


- przelewem 100% ceny na podstawie faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001Warunki rezygnacji


Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.


RABAT !


W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .Data rozpoczęcia: 15/11/2017r.
Data zakończenia: 15/11/2017r.
Ilość godzin: 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Koszt: 370 zł
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: MARCIN GÓRSKI (adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował w polskich oraz międzynarodowych firmach doradczych. Doradzał w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak: łączenie oraz podział spółek kapitałowych. Reprezentował Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w szczególności przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Przeprowadzał audyty podatkowe oraz sporządzał dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawa obrotu instrumentami finansowymi, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz w problematyce postępowań podatkowych i sądowo - administracyjnych.)