Witamy! Dziś jest wtorek, 24 października - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


SZKOLENIA DLA BUDŻETUKoło Terenowe

33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 0 604 250 701

tarnow@skwp.pl

REWOLUCJA W CIT 2018


Tematyka:


PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH - z uwzględnieniem projektowanych zmian od 1 stycznia 2018 r.

1. Projektowane zmiany od 1 stycznia 2018 r.:

- Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika.
- Nowe przepisy ograniczające wysokość zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp. (koszty finansowania dłużnego).
- Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli), w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi.
- Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych składników majątku do kosztów uzyskania przychodów.
- Nowe regulacje dotyczące wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki (zysku netto).
- Zmiany w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia lub umorzenia wierzytelności.
- Wprowadzenie szczególnej regulacji przeciwdziałającej schematom optymalizacyjnym wykorzystującym nieodpłatny transfer aktywów do podmiotów powiązanych.
- Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka nie przekroczy ustawowego limitu kwotowego.
- Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości.
- Ograniczenie wysokości zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od niektórych wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy uprzednio te wartości niematerialne i prawne były własnością podatnika, a następnie zostały zbyte.
- Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej (CFC).
- Pozostałe zmiany.


2. Najważniejsze zmiany w 2017 r.:

- Nowe regulacje, od 12 sierpnia 2017 r., w zakresie jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych.
- Zmiany, od 12 sierpnia 2017 r., w zakresie poboru podatku u źródła w przypadku zakupu biletów lotniczych od zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej.
- Rozszerzenie, od 1 stycznia 2017 r., w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wprowadzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - skutki w zakresie poboru podatku u źródła dla polskich płatników np. w przypadku zakupu usług: najmu, reklamy, marketingu, licencji, programów komputerowych itp. od podmiotów zagranicznych.
- Nowe regulacje, od 1 stycznia 2017 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.
- Nowe zasady ustalania przychodów i kosztów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część oraz zbycia takich udziałów (akcji), zmiany w zakresie opodatkowania agio emisyjnego.
- Zmiany w zakresie odliczania od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych przez podatnika na działalność badawczo rozwojową.
- Pozostałe zmiany.


3. Rabaty, skonta, opusty cenowe, zwroty towarów, premie pieniężne - zasady rozliczania u sprzedawcy i nabywcy, zasady dokonywania korekt na bieżąco, przypadki, w których należy dokonać wstecznej korekty przychodów i kosztów, kursy walut stosowane w przypadku korekt itp., zasady rozliczania korekt przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku wystawienia (otrzymania) faktur korygujących zwiększających.

4. Koszty uzyskania przychodów między innymi:

a) Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych, sprzedaż premiową, obowiązek składania PIT - 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji itp.
b) Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.
c) Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
d) Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, zleceniobiorców, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych itp. - zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych.
e) Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników - warunki zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
f) Wydatki na nabycie programów komputerowych - zasady zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych.
g) Zaniechane inwestycje - warunki uznania wydatków za koszt podatkowy.

5. Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).

6. Straty w środkach trwałych i obrotowych - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie itp.

7. Inwestycje w obcych środkach trwałych - zasady amortyzacji, warunki zaliczania strat do kosztów uzyskania przychodów.

8. Definicja samochodu osobowego na gruncie podatków dochodowych oraz jej skutki w zakresie rozliczeń podatkowych np. używanie samochodów osobowych nie będących składnikiem majątku podatnika (samochody zastępcze, najem samochodów w ramach podróży służbowej krajowej lub zagranicznej, prywatne samochody pracowników używane do celów służbowych itp.) - zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów i stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych.

9. Umorzenie, przedawnienie i sprzedaż wierzytelności - zasady rozliczeń podatkowych.

10. Zasady rozliczania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, moment powstania przychodu należnego, kursy walut, zaliczki, rabaty itp.,

11. Różnice kursowe - zasady rozliczeń podatkowych (np. kursy walut przy rozliczaniu zagranicznych podróży służbowych, zaliczek itp.).

12. Pożyczki, kredyty, odsetki od pożyczek i zobowiązań - zasady rozliczeń, moment zaliczenia do kosztów podatkowych (np. kapitalizacja odsetek, umorzenie odsetek itp.).

13. Użyczenia, darowizny, dotacje i nieodpłatne świadczenia - zasady rozliczeń podatkowych.

14. Pozostałe zagadnienia.

15. Odpowiedzi na pytania uczestników.
Warunki uczestnictwa


Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty :


- gotówką w dniu szkolenia


- przelewem 100% ceny na podstawie faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001Warunki rezygnacji


Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.


RABAT !


W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .Cena obejmuje:


- udział w szkoleniu,

- materiały szkoleniowe,

- zaświadczenie

- serwis kawowy

- lunch


Data rozpoczęcia: 24/11/2017r.
Data zakończenia: 24/11/2017r.
Ilość godzin: 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Koszt: 360 zł.
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: TOMASZ WOJEWODA ( Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach.
Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej przeprowadził blisko 3000 wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Przeszkolił ponad 60 000 osób z zakresu prawa podatkowego (PIT, CIT, VAT).
Współpracował z wydawnictwami:
"INFOR", "C.H. Beck", "Hubertus", "Darschlung und Vaschover", "Wiedza i Praktyka", "UNIA-PRESS".
Opublikował ponad 300 artykułów z zakresu prawa podatkowego.
Publikacje książkowe:
-Leasing w aspekcie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług,
- Koszty w podatkach dochodowych,
- Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatkowym,
- VAT naliczony i należny - wybrane zagadnienia.

Realizowane tematy to Prawo podatkowe - podatek dochodowy osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od towarów i usług (VAT), finanse firm, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, podróże służbowe, reprezentacja i reklama.
)