Witamy! Dziś jest poniedziałek, 23 lipca - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

AKADEMIA PRAWA PRACY warsztaty dla zaawansowanych


Tematyka:


Organizacja procesu dydaktycznego:

Kurs ma charakter stacjonarny, obejmuje 28 godziny zajęć. Zajęcia odbywać się będą według załączonego harmonogramu

Po ukończeniu kursu słuchacze otrzymują zaświadczenia wg wzoru ustalonego przez MEN.


Szczegółowa tematyka kursu:I. STOSUNEK PRACY:

1. Umowa o pracę - istotne elementy umowy o pracę, data zawarcia a dopuszczenie pracownika do pracy, jakich błędów unikać przy zawieraniu umów o pracę - praktyczne wskazówki. Analiza na podstawie przykładów. Rodzaje umów o pracę, czym kierować się przy wyborze rodzaju umowy - studio przypadku.

2.Ćwiczenia w zawieraniu umów na okres próbny, ile razy i na jaki okres, analiza przykładów.

3. Umowa na czas określony - limit ilościowy , wyjątki, 33 miesiące - od kiedy liczyć, zasady zgłaszania do PIP. Analiza na podstawie przykładów. Kiedy umowa na czas określony przekształci się na czas nieokreślony, możliwości wypowiadania tych umów przed przekształceniem ich w umowy na czas nieokreślony. Praktyczne wskazówki dotyczące zawierania umów na czas określony. Jaka umowa o pracę przy zatrudnianiu pracowników po latach przerwy.

4. Zasady wypowiadania umów o pracę, przykłady przyczyn wypowiedzenia umowy o prace w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego - analiza pod kątem przydatności u pracodawcy. Różny okres wypowiedzenia umów w okresie przejściowym - jak uniknąć błędów, kiedy i jak błąd można naprawić. Zwolnienie pracownika faksem, telefoniczne, ustnie. Przykłady pism, analiza najczęściej popełnianych błędów w świetle kontroli inspektorów.

5. Kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikami w trybie dyscyplinarnym a kiedy z art. 53 kodeksu pracy. Analiza najnowszego orzecznictwa sądowego. Ćwiczenia praktyczne.

6. Pracownicy chronieni przed zwolnieniem - jak unikać błędów, wpływ wieku emerytalnego na ochronę.

8. Wydanie świadectwa pracy - w trakcie trwania stosunku pracy i po jego rozwiązaniu, nowy zakres informacji dotyczący uprawnień rodzicielskich.
Ćwiczenia w sporządzaniu świadectw pracy. Wskazówki dotyczące sprostowania świadectwa pracy.

II. AKTA OSOBOWE, AKTY WEWNĄTRZZAKŁADOWE

1.Dane, których podania pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie i od pracownika.

2. Zasada przechowywania dokumentacji pracowniczej - forma akt osobowych.

3. Komu udostępniać dokumentacje pracowniczą. Degitalizacja teczek akt osobowych we rządowego projektu.

4. Obowiązek tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania - praktyczne wskazówki, regulamin pracy narzędziem dyscyplinującym pracownika.

III. URLOPY PRACOWNICZE, URLOPY OKOLICZNOŚCIOWE I INNE ZWOLNIENIA Z PRACY, USPRAWIEDLI WIONA NIEOBECNOŚĆ PRACOWNIKA.

1. Urlopy wypoczynkowe - zasady nabywania, udzielania i przedawnienia (wyjątki), urlop zaległy możliwości pracodawcy, urlop w okresie wypowiedzenia, urlop na żądanie, wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - prawo czy konieczność, zasady nabywania urlopów przez pracowników niepełnosprawnych. Przykładowe wyliczanie urlopów pracowniczych na przykładach - proporcjonalnie do okresu zatrudnienia i etatu. Ewidencja urlopów.

2. Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie, opieka nad dzieckiem - uregulowania prawne. Wzory pism.

3. Urlopy bezpłatne " kiedy ".

4. Urlop szkoleniowy - zasady udzielania, umowa szkoleniowa - wzór.

5. Zasady udzielania urlopów okolicznościowych i innych zwolnień z pracy.

IV. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA:

1. odpowiedzialność porządkowa,

2. odpowiedzialność materialna za wyrządzoną szkodę,

3. odpowiedzialność za powierzone mienie, nowe uregulowania. Przykładowe pisma, umowy o odpowiedzialności materialnej.

V .CZAS PRACY:

1. Definicja czasu pracy wg kodeksu. Możliwości maksymalnego wykorzystania czasu pracy przez pracodawcę - praktyczne wskazówki.

2. Co nie wlicza się do czasu pracy - przykłady.

3. Przypadki niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy. Przykłady.

4. Czas pracy przedstawicieli handlowych, serwisantów w świetle orzecznictwa.

5.. Czas pracy a podróż służbowa, przykłady, orzecznictwo sądowe.

6. Maksymalny limit godzin nadliczbowy. Stanowisko Komisji Prawnej GIP.

7. Definicje: pracownicy zarządzający, kierownicy komórek organizacyjnych. Orzecznictwo sądowe.

8.Norma czasu pracy, wymiar czasu pracy, dobowy wymiar czasu pracy, tygodniowy czas pracy.

9. Stanowisko Komisji Prawnej GIP w sprawie pojęcia dnia wolnego wynikającego z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

10.Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym art. 130 kp.- wpływ święta.

11. Okresy odpoczynku - dobowy i tygodniowy.

12.Systemy czasu pracy - charakterystyka, zalety i wady systemów, orzecznictwo.

13.Ustalenie okresów rozliczeniowych, który korzystniejszy.

14. Tryb wprowadzenia 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego.

15. Planowanie czasu pracy - rozkłady czasu pracy, chorobowe namiesza w grafiku.

16.Charakterystyka ruchomego czasu pracy, zasady wprowadzania, przykłady.

17. Praca w niedziele i święta.

18. Zmiany przepisów dotyczących placówek handlowych.

19 Zmiana rozkładu czasu pracy - możliwe, niemożliwe.

20. Rozliczenie czasu pracy - ewidencja czasu pracy.

21. Rekompensata za pracę wynikającą z przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy.

22. Rekompensata za pracę z tytułu pracy w niedziele i święto

23. Praca w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, rekompensata, stanowisko GIP, orzecznictwo.

24. Wyjścia prywatne, przerwa na papierosa - najlepsze rozwiązania.

25. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych - odmienne uregulowanie.

26. Czas pracy w 2018 r. - praktyczne wskazówki.

27.Sposób rozliczenia godzin zleceniobiorcy, kogo dotyczy.

28. Ćwiczenia.

VI. UMOWY CYWILNOPRAWNE - MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA W FIRMIE, MINIMALNE WYNAGRODZENIE, OBOWIĄZKI STRON.

VII. ZAPOZNANIE UCZESTNIKÓW Z PROPONOWANYMI ZMIANAMI W PRAWIE PRACY.

VIII. ĆWICZENIA I TESTY SPOSOBEM NA UTRWALENIE POSIADANEJ WIEDZY. BIEŻĄCE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW.HARMONOGRAM KURSU


KADRY - 28 godz.

- 11.09.2018 godz. 15.30 - 19.15

- 18.09.2018 godz. 9.00 - 15.15

- 25.09.2018 godz. 16.00 - 19.15

- 02.10.2018 godz. 16.00 - 19.15

- 09.10.2018 godz. 9.00 - 15.15
Data rozpoczęcia: 11/09/2018r.
Data zakończenia: 09/10/2018r.
Ilość godzin: 28
Koszt: 930 zł
( płatne w 2 ratach )
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: HALINA HAJ-KOCOŁ (Starszy specjalista z zakresu Prawa Pracy. Doświadczony szkoleniowiec. Stały współpracownik naszej firmy. )