Witamy! Dziś jest poniedziałek, 23 lipca - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

SPORZĄDZANIE RACHUNKU PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (Cash Flow) i jego wykorzystanie w ocenie kondycji finansowej


Tematyka:

1. Założenia koncepcyjne prowadzenia ksiąg rachunkowych w Polsce z uwzględnieniem prawa podatkowego
1.1. Prawo podatkowe a prawo bilansowe w polskich realiach gospodarczych - analiza porównawcza (w tym podmioty -Mikro- i -Małe-)
1.2. Krajowe standardy rachunkowości
1.3. Obligatoryjność i zakres wykorzystania MSR/MSSF


2. Rachunek przepływów środków pieniężnych (CF) jako element sprawozdania finansowego
2.1. Obligatoryjność i fakultatywność sporządzania rachunku przepływów środków pieniężnych (w tym podmioty -Mikro- i -Małe-)
2.2. Terminarz sporządzania rachunku przepływów środków pieniężnych
2.3. Zeznanie podatkowe a rachunek przepływów środków pieniężnych
2.4. Ogłaszanie i przekazywanie rachunku przepływów środków pieniężnych


3. Wyodrębnianie typów działalności w rachunku przepływów pieniężnych
3.1. Typy działalności w rachunku przepływów pieniężnych a pozostałe elementy sprawozdania finansowego
3.2. Działalność operacyjna
3.3. Działalność inwestycyjna
3.4. Działalność finansowa

4. Praktyczne aspekty sporządzania rachunku z przepływów środków pieniężnych
4.1. Założenia podstawowe
4.2. Niezbędne dane dodatkowe potrzebne do sporządzenia CF
4.3. Wyodrębnianie rodzajów przepływów środków pieniężnych (działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa)
4.4. Analiza odsetek i różnić kursowych z różnych typów działalności
4.5. Wynik na sprzedaży aktywów a sporządzanie CF
4.6. Rozrachunki, rezerwy i dotacje w sporządzaniu CF
4.7. Podatki bezpośrednie i pośrednie w prezentacji CF
4.8. Zaliczki a sporządzanie CF
4.9. Wersja pośrednia i bezpośrednia CF - analiza porównawcza
4.10. Przykład rachunku przepływów środków pieniężnych w wersji bezpośredniej i pośredniej

5. Rachunek przepływów pieniężnych w ocenie kondycji finansowej
5.1. Wykorzystanie w ocenie rentowności
5.2. Analiza płynności na podstawie CF
5.3. Zadłużenie a przepływy środków pieniężnych
5.4. Statyczna i dynamiczna ocena płynności


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego


Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Warunki uczestnictwa


Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty :


- gotówką w dniu szkolenia


- przelewem 100% ceny na podstawie faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001


Warunki rezygnacji


Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.


RABAT !

W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .Cena obejmuje:


- udział w szkoleniu,

- materiały szkoleniowe,

- zaświadczenie

- serwis kawowy

- lunch


Data rozpoczęcia: 22/01/2018r.
Data zakończenia: 22/01/2018r.
Ilość godzin: 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Koszt: 320 zł
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: Prof. nadzw. dr Hołda Artur (Prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK); specjalność rachunkowość. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Rachunkowości w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji (w tym o charakterze książkowym) publikowanych w takich czasopismach fachowych, jak np. "Rachunkowość", "Monitor Rachunkowości i Finansów", "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", "Nasz Rynek Kapitałowy". Prowadzi szeroką współpracę z praktyką gospodarczą szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy z zakresu rachunkowości i finansów - głównie dla uznanych podmiotów gospodarczych. Posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa zdał państwowy egzamin uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.)