Witamy! Dziś jest sobota, 21 kwietnia - życzymy miłej nocy!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

PODATEK VAT - ZMIANY 2018


Tematyka:

PODATEK VAT 2018
- SPLIT PAYMENT ORAZ INNE KLUCZOWE ZMIANY WPROWADZANE W 2018 ROKU
- PROBLEMY BIEŻĄCE
1. KASY REJESTRUJĄCE W 2018 ROKU:
- nowe ROZPORZĄDZENIE MF W SPRAWIE ZWOLNIEŃ Z FISKALIZACJI NA ROK 2018 - różnice w stosunku do zwolnień obowiązujących w 2017 roku
- WYMIANA KAS FISKALNYCH - harmonogram, warunki, dla kogo ulga

2. WPŁYW POWSTANIA SYSTEMU STIR NA PODATEK VAT
- nowe możliwości wykreślania z rejestru podatników VAT
- nowe dane dot. podatników udostępniane przez Szefa KAS
3. NOWA WERSJA STRUKTURY JPK_VAT 2018 - WERSJA NR 3 / KOMENTARZ MINISTRA FINANSÓW
- RÓŻNICE
- najczęściej popełniane błędy w składanych plikach
- jak pokazywać w pliku:
a. duplikaty otrzymanych faktur
b. odliczanie VAT przy imporcie towarów
c. przekazanie nieodpłatne towarów i nieodpłatne świadczenie usług
d. korygowanie plików (błędny adres, błędny NIP, błędne daty - kiedy korekta jest konieczna)
e. ujmowanie korekty przy wierzytelnościach nieściągalnych, przy korekcie naliczonego od niezapłaconych faktur
f. pliki u podatnika rozliczającego się kwartalnie - sposób wykazywania
g. kiedy wysyłać pliki zerowe
h. wystawianie faktur do paragonów i ujmowanie w plikach
4. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI
1. JAK DZIŚ MOŻNA PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO TEGO MECHANIZMU- - ZALECENIA MINISTRA FINANÓW CO NALEŻY W FIRMIE PODDAĆ ANALIZIE
2. Co oznacza formuła split payment (podzielona płatność)-
3. Czy podatnicy będą obowiązani stosować mechanizm podzielonej płatności-
4. Jak można uniknąć tego mechanizmu --odpowiedź Ministra Finansów
5. Czy split payment będzie dotyczył każdego podatnika-
6. Czy sprzedawca będzie obowiązany na fakturach podać nr rachunku bankowego-
7. W jaki sposób podatnik będzie mógł korzystać ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT-
8. Do kogo należą środki na rachunku VAT-
9. Jakie będą korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności-
10. Jakie będą korzyści z wcześniejszej zapłaty podatku z rachunku VAT-
11. Split payment z odwrotne obciążenie
12. Nowe zasady zwrotu VAT na rachunek bankowy podatnika
13. Jak można uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT-
14. Czy o numerze rachunku VAT należy informować urząd skarbowy-
15. Co gdy na rachunku VAT jest niewystarczająca ilość środków-
16. Czy split payment jest możliwy do zaliczek-
5. INNE ZMIANY:
- PKWIU NA 2018 ROK
- OPŁATA RECYKLINGOWA A VAT
- ZMIANY STAWEK - MODYFIKACJA ZAŁ. NR 3
- ELEKTRONICZNE DEKLARACJE DLA POTRZEB VAT
6. SAMOCHÓD W FIRMIE - WYBRANE ZAGADNIENIA
Problemy rozstrzygnięte utrwaloną praktyką interpretacyjną organów podatkowych oraz orzeczenia WSA i NSA w temacie m.in.:
- używania pojazdów przez pracowników
- sprzedaży samochodu
- prawa do korekty nieodliczonego VAT
- prawa do stosowania marży przy sprzedaży
7. FAKTURA:
- POPRAWNOŚĆ FAKTURY I JEJ WPŁYW NA PRAWO DO ODLICZENIA VAT - najnowsze orzeczenia sądowe
- faktura z błędami -czy można odliczyć VAT-
- kiedy FAKTURA musi być wystawiona
- kiedy FAKTURA może być wystawiona
- elementy faktury określone ustawą a określone rozporządzeniem - różnice
- anulowanie faktury- zasady
- czy zgoda na faktury elektroniczne jest konieczna-
- czy faktura otrzymana mailem to faktura dająca prawo do odliczenia VAT-
- co robić z fakturami otrzymanymi w formie elektronicznej oraz papierowej do tej samej transakcji-
- korygowanie danych kontrahenta - sposób postępowania
- faktury w JPK-VAT - zasady raportowania
- jakie dane można poprawiać notą korygującą-
8. PIERWSZE ZASIEDLENIE PO WYROKU TSUE DLA POLSKI
- zasady stosowania zwolnień z podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości:
- kiedy zwolnienie a kiedy VAT - nowa interpretacja pojęcia -pierwsze zasiedlenie-CEL KURSU , wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.


METODY PRACY
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo - seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.


EFEKTY KSZTAŁCENIA
Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania


WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 z póź. zm.)


WARUNKI UCZESTNICTWA


Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty :


- gotówką w dniu szkolenia


- przelewem 100% ceny na podstawie faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001


Warunki rezygnacji


Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.


RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .Data rozpoczęcia: 09/02/2018r.
Data zakończenia: 09/02/2018r.
Ilość godzin: 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Koszt: 370 zł
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kościuszki 10 hotel Tarnovia
Wykładowcy: (Wieloletni i ceniony wykładowca problematyki związanej z podatkiem VAT, Trener Ministerstwa Finansów. Długoletni współpracownik naszej firmy cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń. )