Witamy! Dziś jest sobota, 26 maja - życzymy miłej nocy!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

PRAWO PRACY - AKTUALNE PROBLEMY W STOSOWANIU PRAWA PRACY, JAK RADZIĆ SOBIE ZE ZMIANAMI OBOWIĄZUJĄCYMI w 2018 r.


Tematyka:

1.Najnowsze zmiany w prawie pracy.
2.Ograniczenie handlu w niedziele i święta.
3.Dane osobowe, zasady uzyskiwania i przetwarzania, w świetle orzecznictwa. Wskazanie na zmiany w zakresie danych osobowych w stosunku pracy.
4.Akta osobowe. Zasady prowadzenia. Jakie dokumenty przechowywać w aktach osobowych. Planowane zmiany.
5.Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości dotyczące stosunku pracy:
- ustawa o rozwiązywaniu umów z przyczyn niedotyczących pracowników;
- zasady rozwiązania umów o pracę z winy pracownika ( tzw. dyscyplinarka)
- odprawa emerytalna
- czas pracy, w tym korzystanie z przerwy w pracy
- inne.
6. Czas określony, 3/33 i długość wypowiedzenia - odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości.
7. Data zawarcia umowy a termin rozpoczęcia pracy:
- do kiedy umowa o pracę ma być sporządzona na piśmie;
- dopuszczenie do pracy;
- wpływ dat określonych w umowie o pracę na regulacje prawne dotyczące kontynuacji zatrudnienia
8. Uprawnienia rodzicielskie.CEL KURSU , wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.


METODY PRACY
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo - seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.


EFEKTY KSZTAŁCENIA
Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania


WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 z póź. zm.)


WARUNKI UCZESTNICTWA


Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty :


- gotówką w dniu szkolenia


- przelewem 100% ceny na podstawie faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001


Warunki rezygnacji


Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.


RABAT !

W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .

Data rozpoczęcia: 06/04/2018r.
Data zakończenia: 06/04/2018r.
Ilość godzin: 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu
Koszt: 320 zł
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: Maja Chodacka (Radca prawny,sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, wysokiej klasy szkoleniowiec, stały współpracownik naszej firmy )