Witamy! Dziś jest poniedziałek, 23 lipca - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

PIT
DLA PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W 2018


Tematyka:


1. Najważniejsze zmiany w PIT w 2017 i w 2018 r.
- Zmiana limitu płatności bezgotówkowych i korekta kosztów,
- Zmiany w stosowaniu do opodatkowania zasad ryczałtu
- Zmiany w zakresie amortyzacji od 12.08.2017 r.:
- amortyzacja jednorazowa do 100 000,00 PLN
- zmiany w podatkach dochodowych w zakresie nowej amortyzacji - zasady stosowania, warunki, ograniczenia, konsekwencje.
- Zmiany w art. 21 ustawy o PIT w zakresie zwolnień przedmiotowych

2. Wybrane zagadnienia w zakresie PIT

Przychody i koszty uzyskania przychodów
- działalności wykonywanej osobiście:
- umowy zlecenia i o dzieło
- radni
- biegli sądowi
- zarząd i członkowie rad nadzorczych
- kontrakty menedżerskie - specyfika rozliczania podatkowego, w tym VAT
- koszty uzyskania z umów cywilnoprawnych.
Opodatkowanie i oskładkowanie nieodpłatnych świadczeń - zasady i nowe wykładnie Ministerstwa Finansów w sprawie opodatkowania:
- poczęstunku dla pracowników i nie pracowników
- obiadów z kontrahentem
- opłat za parkingi i autostrady w podróży służbowej
- noclegi i inne świadczenia dla pracowników mobilnych i oddelegowanych
- szkoleń dla pracowników, nie pracowników, w tym radnych
- szkoleń okresowych, m.in. kierowców
- innych nieodpłatnych świadczeń - imprezy integracyjne, spotkania wigilijne, prezenty i upominki, kwiaty.

Opodatkowanie wartości samochodu służbowego wykorzystywanego dla celów prywatnych wg Ministerstwa Finansów i zakres możliwości zwolnienia z podatku.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Związków Zawodowych w zakresie korzystania ze zwolnienia podatkowego do kwoty 380 zł rocznie i korzystania z innych świadczeń.

Promocja, reklama, reprezentacja - zakres możliwości zwolnienia, przychód, koszt.

3 Amortyzacja jako specjalny rodzaj kosztu

- co podlega amortyzacji-
- rodzaje amortyzacji: liniowa, degresywna, jednorazowa
- kiedy nie trzeba naliczać amortyzacji
- optymalizacja podatkowa poprzez amortyzację
- amortyzacja jednorazowa a pomoc deminimis
- wykaz stawek amortyzacyjnych
- ustalanie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- zwiększenia i zmniejszenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- zmiany w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od 2017 roku

4 Sygnalizacja innych zmian z ustawy "o uproszczeniach dla przedsiębiorców":

- zwiększenie limitu obrotów dla Małego Podatnika
- jednorazowe rozliczenie straty podatkowej
- zmiana terminu na wybór podatku liniowego
- dodatkowe informacje w zeznaniach podatkowych
- wynagrodzenie małżonka i innych członków rodziny kosztem podatkowym
- nowy sposób rozliczania transakcji z faktur nie uregulowanych w ciągu 120 dni - korekta podstawy opodatkowana na plus i na minus.


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego


Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.


Rozpoczęcie szkolenia godzina 9.15 ul. Kopernika 8/2 Tarnów

Warunki uczestnictwa


Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty :


- gotówką w dniu szkolenia


- przelewem 100% ceny na podstawie faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001Warunki rezygnacji


Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.


RABAT !


W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .Data rozpoczęcia: 30/01/2018r.
Data zakończenia: 30/01/2018r.
Ilość godzin: Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Koszt: 330 zł
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: (MAŁGORZATA RZESZUTEK Właścicielka kancelarii podatkowej, doradca podatkowy, certyfikowany księgowy, praktyk rachunkowości z długoletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu audytów podatkowych w jednostkach sektora publicznego i prywatnego, wykładowca w szkołach wyższych, specjalistka w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.Kierownik Działu Doradztwa Podatkowego w firmie Audytor-Finanse Sp. z o.o, Menager Działu Księgowości w firmie Audytor S.A. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego. Uczestniczyła w czynnościach doradczych w zakresie tworzenia procedur centralizacji rozliczeń VAT dla Gminy Wolbrom, Olesno, Powiatu Bolesławiec, Powiatu Mogilno. Długoletni szkoleniowiec )