Witamy! Dziś jest poniedziałek, 23 lipca - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

REWOLUCJA W ŚRODKACH TRWAŁYCH
oraz wartościach niematerialnych i prawnych - 2017/2018


Tematyka:

1. Nowy zasady klasyfikacji środków trwałych - 1 stycznia 2018 r.

2. Nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny - 12 sierpnia 2017 r.
- W przypadku, których środków trwałych można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego -
- Limit dla wszystkich środków trwałych oraz limit dla poszczególnych środków trwałych.
- Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w przypadku zaliczek na nabycie środków trwałych -
- Utrata prawa do ulgi.
- Jak postępować w przypadku spółki osobowej -
- Nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny a pozostałe ulgi w zakresie amortyzacji (stary jednorazowy odpis amortyzacyjny).
- Przepisy przejściowe - od kiedy i na jakich zasadach obowiązują nowe regulacje -

3. Definicja środka trwałego.
- Własność i współwłasność środka trwałego.
- Co to jest kompletność środka trwałego-
- Co to jest przydatność środka trwałego do umówionego użytku-
- Budynek i budowla na cudzym gruncie.
- Inwestycje w obcy środek trwały.

4. Wartości niematerialne i prawne.
- Wartość niematerialne i prawne - zasada ogólna.
- Wartości niematerialne i prawne, które nie stanowią praw majątkowych.
- Koszty prac rozwojowych.
- Przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa a dodatnia i ujemna wartość firmy.

5. Środki trwałe a wartości niematerialne i prawne niskocenne.
- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne a nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny.

6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji podatkowej.
- Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej.
- Pozostałe przypadki.


7. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

8. Zasady ustalania wartości początkowej.
- Cena nabycia.
- Koszt wytworzenia.
- Środki trwałe wniesione aportem.
- Środki trwałe nabyte nieodpłatnie.
- Kiedy kontynuacja amortyzacji -
- Różnice kursowe oraz odsetki a zasady ustalania wartości początkowej.
- Pozostałe przypadki.

9. Modyfikacje wartości początkowej.
- Ulepszenie środka trwałego.
- Ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego.
- Ulepszenie a remont.
- Wartości niematerialne i prawne nie podlegające ulepszeniu.
- Odłączenie oraz przyłączenie części składowych oraz peryferyjnych.

10. Odpisy amortyzacyjne.
- Wysokość odpisów amortyzacyjnych.
- Odpisy miesięczne.
- Odpisy kwartalne.
- Odpisy roczne.

11. Metody amortyzacji.
- Metoda liniowa.
- Metoda degresywna.

12. Stawki amortyzacji.
- Stawki z wykazu stawek amortyzacji.
- Stawki podwyższone.
- Stawki ustalone indywidualnie.
- Okresy amortyzacji.

13. Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów.
- Amortyzacja samochodu osobowego.
- Środki trwałe sfinansowane z dotacji a odpisy amortyzacyjne.
- Pozostałe przypadki - odpisy amortyzacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

14. Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
- Leasing operacyjny - warunki/skutki.
- Leasing finansowy - warunki/skutki.
- Zbycie oraz oddanie do odpłatnego korzystania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych używanych na podstawie umowy leasingu.
- Leasing gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów.

15. Ulga na działalność badawczo rozwojową a amortyzacja - 1 stycznia 2017 r.
- Koszty kwalifikowane.
- Ekspertyzy i opinie jako koszty kwalifikowane.
- Odpisy amortyzacyjne jako koszty kwalifikowane.
- Limit odliczeń.

16. Pytania i odpowiedzi

CEL KURSU , wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest omówienie wskazanych w programie istotnych zagadnień dotyczących podatku VAT w związku z wewnątrzwspólnotowymi oraz innymi międzynarodowymi dostawami i nabyciami towarów i usług.
Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.


METODY PRACY
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo - seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.


EFEKTY KSZTAŁCENIA
Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania


WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 z póź. zm.)


WARUNKI UCZESTNICTWA


Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty :


- gotówką w dniu szkolenia


- przelewem 100% ceny na podstawie faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001


Warunki rezygnacji


Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.


RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .

Data rozpoczęcia: 29/01/2018r.
Data zakończenia: 29/01/2018r.
Ilość godzin: 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Koszt: 370
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kościuszki Hotel Tarnovia
Wykładowcy: MARCIN GÓRSKI (adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował w polskich oraz międzynarodowych firmach doradczych. Doradzał w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak: łączenie oraz podział spółek kapitałowych. Reprezentował Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w szczególności przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Przeprowadzał audyty podatkowe oraz sporządzał dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawa obrotu instrumentami finansowymi, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz w problematyce postępowań podatkowych i sądowo - administracyjnych.)