Witamy! Dziś jest sobota, 21 kwietnia - życzymy miłej nocy!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

USŁUGI BUDOWLANE ORAZ BUDOWLANO MONTAŻOWE, w tym wykonywane na warunkach FIDIC - opodatkowanie VAT, CIT, PIT - najnowsze zmiany.


Tematyka:1. Umowa o roboty budowlane na gruncie Kodeksu cywilnego.
2. Umowa o roboty budowlane a zamówienia publiczne.
3. Umowa o roboty budowlane na gruncie FIDIC.
4. Umowa o roboty budowlane a umowa konsorcjum.
5. Generalne wykonawstwo a podwykonawstwo.
6. Pozycja prawna Inżyniera w kontrakcie.
7. Prawa i obowiązki inwestora.
8. Prawa i obowiązki Generalnego Wykonawcy.
9. Prawa i obowiązki Podwykonawcy.
10. Lider oraz Partner w umowie konsorcjum.
11. Rozpoczęcie oraz zakończenie robót.
12. Usługi budowlane, bądź budowlano montażowe wykonywane w całości.
13. Usługi budowlane, bądź budowlano montażowe wykonywane w części.
14. Usługi budowlane, bądź budowlano montażowe wykonywane w odcinkach.
15. Usługi budowlane, bądź budowlano montażowe jako usługi ciągłe.
16. Zaliczka w przypadku usług budowlanych, bądź budowlano montażowych.
17. Znaczenie prawne świadectwa przejęcia oraz świadectwa wykonania.
18. Znaczenie prawne przejściowego oraz końcowego świadectwa płatności.
19. Znaczenie prawne protokołu odbioru robót.
20. Znaczenie prawne wpisów w dzienniku budowy.
21. Omówienie typowych kar umownych oraz odszkodowań.
22. Roszczenie o roboty dodatkowe.
23. Znaczenie rozliczenia poprzez potrącenie oraz poprzez kompensatę.
24. Ogólne zasady dotyczące rozpoznania obowiązku podatkowego VAT.
25. Znaczenie daty wykonania usługi.
26. Znaczenie daty wystawienia faktury.
27. Co wynika z ogólnej interpretacji Ministra Finansów-
28. Usługi budowlane oraz usługi budowlano montażowe objęte odwrotnym obciążeniem.
29. Znaczenie załącznika nr 14 do ustawy o VAT.
30. Co wynika z broszury informacyjnej Ministra Finansów -
31. Przegląd orzecznictwa sądowego, interpretacji organów podatkowych oraz opinii GUS.
32. Studium konkretnych przypadków.
33. Ogólne zasady dotyczące rozpoznania obowiązku podatkowego w CIT i PIT.
34. Znaczenie protokołu zdawczo - odbiorczego.
35. Odszkodowania i kary umowne a przychód na zasadzie kasowej.
36. Kontrakty długoterminowe - a zasady rozpoznania kosztów uzyskania przychodów.
37. Wynajem sprzętu budowlanego a podatek u źródła.
38. Budowa lub plac budowy jako zakład w rozumieniu konwencji modelowej OECD oraz poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
39. Pytania i odpowiedzi.


METODY PRACY

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo - seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.


EFEKTY KSZTAŁCENIA
Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania


WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 z póź. zm.)


WARUNKI UCZESTNICTWA


Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty :


- gotówką w dniu szkolenia


- przelewem 100% ceny na podstawie faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001


Warunki rezygnacji


Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.


RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .

Data rozpoczęcia: 14/05/2018r.
Data zakończenia: 14/05/2018r.
Ilość godzin: 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Koszt: 370
Miejsce szkolenia: Tarnów ul.Kopernika 8/2
Wykładowcy: MARCIN GÓRSKI (adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował w polskich oraz międzynarodowych firmach doradczych. Doradzał w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak: łączenie oraz podział spółek kapitałowych. Reprezentował Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w szczególności przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Przeprowadzał audyty podatkowe oraz sporządzał dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawa obrotu instrumentami finansowymi, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz w problematyce postępowań podatkowych i sądowo - administracyjnych.)