Witamy! Dziś jest wtorek, 24 października - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


SZKOLENIA DLA BUDŻETUKoło Terenowe

33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 0 604 250 701

tarnow@skwp.pl

REWOLUCJA W VAT 2018


Tematyka:

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zmian w VAT planowanych na rok 2018. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do rozliczania VAT w 2018 r., w szczególności w zakresie split payment oraz odwrotnego obciążenia. Szkolenie wychodzi naprzeciw podnoszonej przez organy podatkowe kwestii należytej staranności, która ma znaczenie w szczególności po wdrożeniu obowiązku przesyłania JPK_VAT. Nacisk zostanie położony na kwestie praktyczne.

I. Split payment (mechanizm podzielonej płatności)
1. Istota mechanizmu podzielonej płatności.
2. Cel wprowadzenia split payment.
3. Jak będzie wyglądał sposób dokonywania przelewu-
4. Rachunek (konto) VAT jako narzędzie niezbędne do stosowania split payment.
a) Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT. Czy potrzebna umowa/aneks- Co z prowizją i opłatą za otwarcie/prowadzenie rachunku- Czy środki będą oprocentowane-
b) Kilka zwykłych rachunków w jednym banku - ile kont VAT-
c) Kilka zwykłych rachunków w kilku bankach - ile kont VAT-
d) Rachunki bankowego otwarte przed 2018 r. i otwierane w 2018 r.
5. Skąd mogą pochodzić środki zasilające rachunek VAT-
6. Przeznaczenie środków znajdujących się na rachunku VAT (przelewy z rachunku VAT).
7. Dysponowanie środkami zgormadzonymi na rachunku VAT. Kiedy i na jakich zasadach-
8. Korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
a) Wyłącznie dodatkowych sankcji pieniężnych (30 % i 100 %).
b) Wyłączenie solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zaległość dostawcy w VAT.
c) Wyłączenie podwyższonych odsetek od zaległości podatkowej w VAT (150 %).
9. Skonto za zapłatę VAT do urzędu skarbowego z rachunku VAT. Co trzeba zrobić, by otrzymać skonto- Ile wyniesie skonto- Przykłady liczbowe.
10. Zwrot VAT na rachunek VAT. Skrócenie terminu, w którym urząd powinien zwrócić VAT.
11. Zagrożenia i odpowiedzialność w związku z korzystaniem ze split payment.
12. Prezentacja środków na rachunku VAT w sprawozdaniu finansowym.


II. JPK_VAT w 2018 r.
1. Mikroprzedsiębiorcy jako ostatnia grupa podatników zobowiązana do przesyłania JPK_VAT.
2. Co to jest JPK_VAT-
3. Czemu służy JPK_VAT-
4. Termin przekazywania JPK_VAT.
5. Dane obowiązkowe w pliku JPK_VAT.
6. Ewidencja VAT jako źródło danych przekazywanych w JPK_VAT.
a) Zasady prowadzenia rejestru VAT w 2018 r. Koniec z papierową ewidencją VAT.
b) Kilka rejestrów VAT a JPK_VAT. Czy dopuszczalne dwa lub kilka plików JPK_VAT-
c) Kiedy dopuszczalne zapisy zbiorcze-
d) Sprzedaż na kasie fiskalnej a JPK_VAT- Co w przypadku wystawienia faktury do paragonu-
e) Proporcja, preproporcja, VAT od samochodów - zasady prezentacji w JPK_VAT.
f) Zakupy zwolnione z VAT, zakupy na 0 %, zakupy od nievatowców. Czy i jak prezentować-
7. JPK_VAT a deklaracja VAT i informacja podsumowująca.
8. Korekta sprzedaży lub zakupów. Co z plikiem JPK_VAT- Czy można uniknąć korekty JPK_VAT-
9. Sankcje za błędy w JPK_VAT.


III. Mechanizm odwrotnego obciążenia.

1. Pojęcie i zasady funkcjonowania.
2. Dostawa towarów z załącznika nr 11 do ustawy o VAT. Kiedy odwrotne obciążenie a kiedy zasady ogólne-
3. Świadczenie usług z załącznika nr 14 do ustawy o VAT (usługi budowlane).
a) Kto to jest podwykonawca-
b) Odwrotne obciążenie w konsorcjach.
c) Usługa udostępnienia pracowników na budowę.
d) Usługa wynajmu sprzętu budowlanego.
e) Refakturowanie usług budowlanych.
f) Zakup usługi budowlanej dla celów dostawy towarów z montażem.
4. Korekta JPK_VAT. Kiedy wstecz a kiedy na bieżąco- Zasady prezentacji w deklaracji VAT, JPK_VAT oraz informacji podsumowującej. Studium przypadków.
5. Odwrotne obciążenie w obrocie międzynarodowym.
a) Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
b) Import usług.
c) Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
d) Właściwy kurs waluty.
e) Korekta zagranicznego odwrotnego obciążenia.
6. Zasady odliczania VAT od transakcji objętych odwrotnym obciążeniem.


IV. Należyta staranność w VAT.

1. Co to jest należyta staranność-
2. Należyta staranność na przykładzie:
a) zakupów od podatnika wykreślonego z VAT,
b) zakupów od podatnika VAT czynnego,
c) prawa do stawki 0 % przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT).
3. Jak zachować należytą staranność-
4. Należyta staranność - czy trzeba tworzyć i stosować procedury wewnętrzne-
5. Konsekwencji niedochowania należytej staranności.
6. Należyta staranność w wyjaśnieniach organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.


V. Pytania i odpowiedzi.

CEL KURSU , wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest omówienie wskazanych w programie istotnych zagadnień dotyczących podatku VAT w związku z wewnątrzwspólnotowymi oraz innymi międzynarodowymi dostawami i nabyciami towarów i usług.
Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.


METODY PRACY
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo - seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.


EFEKTY KSZTAŁCENIA
Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania


WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 z póź. zm.)


WARUNKI UCZESTNICTWA


Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty :


- gotówką w dniu szkolenia


- przelewem 100% ceny na podstawie faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001


Warunki rezygnacji


Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.


RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .

Data rozpoczęcia: 10/01/2018r.
Data zakończenia: 10/01/2018r.
Ilość godzin: 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Koszt: 370
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: MARCIN GÓRSKI (adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował w polskich oraz międzynarodowych firmach doradczych. Doradzał w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak: łączenie oraz podział spółek kapitałowych. Reprezentował Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w szczególności przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Przeprowadzał audyty podatkowe oraz sporządzał dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawa obrotu instrumentami finansowymi, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz w problematyce postępowań podatkowych i sądowo - administracyjnych.)