Witamy! Dziś jest wtorek, 14 sierpnia - życzymy miłego wieczoru!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

REPREZENTACJA I REKLAMA, SPONSORING, SPRZEDAŻ PREMIOWA ORAZ ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW W ASPEKCIE PODATKÓW DOCHODOWYCH I PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG.


Tematyka:


1) Definicja reprezentacji i reklamy - elementy rozróżniające reklamę od reprezentacji.

2) Wydatki na reprezentację - zasady rozliczania na gruncie podatków dochodowych, przypadki kiedy mogą stanowić koszty podatkowe np.:


a) upominki dla kontrahentów,
b) wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń,
c) poczęstunki dla kontrahentów,
d) wydatki na dekoracje biura,
e) hotele dla kontrahentów, taksówki, bilety itp.
f) organizowanie imprez jubileuszowych, okolicznościowych i sportowo - rekreacyjnych,
g) kartki świąteczne itp.

3) Obowiązek składania PIT - 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji.

4) Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę np.:


a) organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym,
b) reklama a marketing - skutki podatkowe rozróżnienia,
c) upominki reklamowe, tablice reklamowe, degustacje, plakaty, udział w konferencjach itp. - zasady rozliczeń podatkowych,
d) temporalne zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę,
e) dystrybuowanie materiałów reklamowych, standy, katalogi, wzorniki itp.
f) reklama publiczna i niepubliczna - jednolite traktowanie na gruncie podatkowym itp.

5) Sponsoring oraz udział w targach i imprezach reklamowych:

a) Zasady dokumentowania i zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
b) Rozliczanie sponsoringu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
c) Środki trwałe i wyposażenie przekazane nieodpłatnie nabywcom towarów bądź usług - skutki podatkowe.
d) Udział w targach i imprezach reklamowych - zasady rozliczeń podatkowych.

6) Sprzedaż premiowa w aspekcie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz ustawy o grach hazardowych:

a) Wydatki na organizację sprzedaży premiowej, nagrody w organizowanych przez sprzedawcę bądź producenta konkursach i losowaniach - zasady zaliczania poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
b) Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym zwycięzców konkursów i promocji otrzymujących nagrody związane ze sprzedażą premiową, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.
c) Przypadki, w których organizator sprzedaży premiowej pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
d) Zasady rozliczania sprzedaży premiowej na gruncie VAT (możliwość potrącenia podatku naliczonego, przypadki gdy nie powstaje obowiązek uiszczenia podatku należnego itp.).
e) Rabaty naturalne - zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług.
f) Sprzedaż premiowa - skutki na gruncie ustawy o grach hazardowych.

7) Sprzedaż towarów i usług za cenę symboliczną (1 zł lub 1 gr) skutki w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych.

8) Świadczenia na rzecz pracowników, zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów u pracodawcy, ustalanie przychodów pracowników, zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych np.:


a) wydatki pracodawcy na: prezenty, nagrody, paczki świąteczne, bony towarowe, bony obiadowe, posiłki i napoje dla pracowników, opiekę medyczną, zakup ubrań dla pracowników, zapomogi pieniężne i rzeczowe, fundowanie wycieczek, wynajem lokali mieszkalnych, używanie służbowych telefonów do prywatnych celów pracowników itp.
b) wydatki na rzecz pracowników nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

9) Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników - zasady ustalania przychodów pracownikom oraz stosowania zwolnienia z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych, rozliczenia na gruncie VAT.

10) Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych kwot zwracanych pracownikom z tytułu uczęszczania dzieci pracowników do przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, wynajęcie dziennego opiekuna itp.
11) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. i jego korzystne skutki w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od pracodawcy.

12) Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników - warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczanie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

13) Podatek VAT należny i naliczony zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów.

14) Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w aspekcie podatku od towarów i usług np.:


a) zasady rozliczania VAT - u należnego w przypadku świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy,
b) upominki i nagrody dla kontrahentów,
c) zakup usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy - najkorzystniejsze metody rozliczeń podatkowych,
d) przekazanie a zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy - różnice w rozliczeniach podatkowych,
e) poczęstunki dla kontrahentów (usługi cateringowe, posiłki, napoje itp.),
f) użyczenie składników majątku kontrahentom - zasady rozliczeń podatkowych,
g) zasady ustalania podstawy opodatkowania,
h) import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów o charakterze reklamowym, towarów otrzymanych w drodze darowizny itp.,
i) przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice RP - kontrahentom z krajów UE i z krajów trzecich,
j) zasady ewidencjonowania czynności nieodpłatnych w kasie rejestrującej.

15) Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy nie podlegają opodatkowaniu VAT - em,

16) Prezenty o małej wartości, próbki oraz drukowane materiały reklamowe i informacyjne - zasady rozliczeń na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

17) Zasady dokumentowania świadczeń nieodpłatnych na gruncie VAT i moment powstania obowiązku podatkowego.

18) Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - możliwość potrącenia VAT naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, darowizny, nieodpłatne świadczenia itp.).


19) Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatku od towarów i usług np.:

a) czynności podlegające opodatkowaniu VAT - em,
b) poczęstunki dla pracowników - zasady opodatkowania,
c) świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.) - przypadki kiedy nie podlegają opodatkowaniu VAT - em,
d) zakup usług obcych na potrzeby osobiste pracowników,
e) świadczenia sfinansowane ze środków ZFŚS,
f) zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku dokonywania świadczeń na rzecz pracowników,
g) zasady ewidencjonowania świadczeń na rzecz pracowników w kasie rejestrującej.

20) Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników - zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

21) Przypadki, w których świadczenia na rzecz pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT - em.


22) Pozostałe zagadnienia.

23) Odpowiedzi na pytania uczestników.


CEL KURSU , wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest omówienie wskazanych w programie istotnych zagadnień dotyczących podatku VAT w związku z wewnątrzwspólnotowymi oraz innymi międzynarodowymi dostawami i nabyciami towarów i usług.
Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.


METODY PRACY
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo - seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.


EFEKTY KSZTAŁCENIA
Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania


WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 z póź. zm.)


WARUNKI UCZESTNICTWA


Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty :


- gotówką w dniu szkolenia


- przelewem 100% ceny na podstawie faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001


Warunki rezygnacji


Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.


RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .Data rozpoczęcia: 04/10/2017r.
Data zakończenia: 04/10/2017r.
Ilość godzin: 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Koszt: 340
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: TOMASZ WOJEWODA ( Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach.
Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej przeprowadził blisko 3000 wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Przeszkolił ponad 60 000 osób z zakresu prawa podatkowego (PIT, CIT, VAT).
Współpracował z wydawnictwami:
"INFOR", "C.H. Beck", "Hubertus", "Darschlung und Vaschover", "Wiedza i Praktyka", "UNIA-PRESS".
Opublikował ponad 300 artykułów z zakresu prawa podatkowego.
Publikacje książkowe:
-Leasing w aspekcie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług,
- Koszty w podatkach dochodowych,
- Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatkowym,
- VAT naliczony i należny - wybrane zagadnienia.

Realizowane tematy to Prawo podatkowe - podatek dochodowy osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od towarów i usług (VAT), finanse firm, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, podróże służbowe, reprezentacja i reklama.
)