Witamy! Dziś jest piątek, 17 listopada - życzymy miłej nocy!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


SZKOLENIA DLA BUDŻETUKoło Terenowe

33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 0 604 250 701

tarnow@skwp.pl

SZKOLENIE DLA BUDŻETU

VAT w JST i ich jednostkach budżetowych, w tym planowane zmiany na 2018 rok.


Tematyka:1 Deklaracje i informacje podsumowujące

a) Jakie deklarację i informacje dla celów podatku VAT muszą składać jednostki samorządu terytorialnego
b) wewnętrzne regulacje JST (deklaracje i informacje cząstkowe oraz łączne składane do urzędu skarbowego)
- co to jest deklaracja cząstkowa i dlaczego JST decydują się na te deklaracje
- czy JST może przewidzieć dla JB/ZB w deklaracji cząstkowej zwrot nadwyżki podatku VAT -
- czy w deklaracji cząstkowej JB/ZB wystąpi pole nadwyżki z poprzedniej deklaracji podatkowej-
c) obowiązkowe e-deklaracje i e-informacje m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego

2. Sankcje w podatku VAT

a) błędy i pomyłki w rozliczeniach a ryzyko wymierzenia sankcji VAT
b) wykazanie nadwyżki podatku naliczonego a dodatkowa sankcja VAT
c) wpływ korekty deklaracji na wymierzenie dodatkowej sankcji pieniężnej
d) przypadki zastosowania 30% sankcji VAT
e) uprawnienie do skorzystania z obniżonej 20% stawki sankcji VAT,
f) faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący a sankcja VAT
g) wymierzanie dodatkowego zobowiązania podatkowego przy pustych fakturach,
h) obszary ryzyka dla uczciwych podatników i dotychczasowe podejście organów podatkowych
i) wzór instrukcji w zakresie minimalizacji ryzyk nałożenia sankcji karnoskarbowych

3. Czynności opodatkowane w JST

a) podstawowa stawka podatku - 23% (przedłużenie do 31.12.2018 r.)
b) obniżona stawka podatku VAT - 8% (przedłużenie do 31 grudnia 2018 r.)
- budownictwo mieszkaniowe,
- usługi gastronomiczne,
- usługi komunalne i usługi rozprowadzania wody
- usługi w zakresie rekreacji
c) obniżona stawka podatku VAT - 5% (m.in. niektóre artykuły spożywcze, książki i czasopisma specjalistyczne)
d) obniżona stawka podatku VAT - 0%
e) zwolnienie z podatku VAT
- dostawy towarów -praktyka stosowania w JST
- zwolnienia dla dostawy nieruchomości, w tym budynków i lokali
- usługi związane z działalnością sportową
- usługi związane z pomocą społeczną
- usługi kulturalne
- usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w zakresie kształcenia i wychowania, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z nimi związanych
- pozostałe usługi edukacyjne
- duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
- sprzedaż posiłków uczniom oraz pracownikom szkoły, a także OPS
- organizacja obozów, kolonii przez szkołę
- usługi zakwaterowania w bursach i internatach
- usług najmu, dzierżawy i tym podobne, problem refaktury mediów
- zakres świadczeń socjalnych, bytowych, z zakresu zabezpieczenia społecznego (MOPS,GOPS, DPS) a zwolnienie z VAT i niepodleganie VAT (rola decyzji administracyjnych)

4 Odliczenie pełne, częściowe i proporcjonalne

- kiedy odliczenie pełne, częściowe a kiedy proporcjonalne na przykładach
- zasady ustalania proporcji, w tym szczególne regulacje dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy centralizującej oraz projektowane zmiany od 1 stycznia 2018 r.
- korekta proporcjonalnie odliczonego podatku naliczonego (korekta roczna i w przypadku sprzedaży składnika majątku w okresie korekty)
- korekta z uwagi na zmianę przeznaczenia
a) prewskaźnik a struktura sprzedaży - wzajemne relacje i kolejność stosowania
b) nadwyżka podatku naliczonego nad należnym - kwota do przeniesienia lub zwrot podatku
c) zwrot podatku naliczonego jednostkom dokonującym nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu
d) ewidencja u podatnika VAT zwolnionego
e) ewidencja u podatnika VAT czynnego, w tym oczekujące zmiany od 1 stycznia 2017 r. i 1 stycznia 2018 r.
f) wewnętrzne ustalania wewnątrz jednostki samorządu terytorialnego dotyczące prowadzenia ewidencji - jedna ewidencja sprzedaży i zakupu w urzędzie, czy wiele ewidencji w każdej z jednostek organizacyjnych

5.Zmiany planowane na 2018 r.:

a) mechanizm split payment tzw. model podzielnej płatności
b) Centralny Rejestr Faktur
c) planowane automatyczne przesyłanie danych z kas rejestrujących

6. Faktury

a) dane które powinna zawierać faktura (ustawa o VAT i przepisy wykonawcze), w tym faktura zaliczkowa - z uwzględnieniem obowiązków wynikających z JPK_FA
b) terminy wystawiania faktur
c) faktury korygujące, noty korygujące, anulowanie faktury
d) puste faktury
e) faktury wystawiane do paragonów fiskalnych
f) brak przepisów przejściowych w ustawie centralizacyjnej dot. faktur, faktur korygujących i not korygujących, duplikatów faktur - jak sobie poradzić
- kto wystawia faktury sprzedaży po centralizacji rozliczeń podatku VAT
- jakie dane powinny być zawarte na wystawianych po centralizacji fakturach korygujących i duplikatach faktur za okresy sprzed centralizacji jednostek podległych
g) zasady wystawiania faktur a centralizacja rozliczeń podatku VAT w JST
- zasady wystawiania faktur w imieniu i na rzecz właściwej jednostki samorządu terytorialnego
- właściwe określanie pozycji: sprzedawca/ wystawca, nabywca/odbiorca po centralizacji VAT
- właściwe zawieranie umów cywilnoprawnych (prawidłowe określanie stron umowy)
- elementy faktur VAT wystawianych przez jednostki budżetowe -elementy obligatoryjne, elementy fakultatywne
h) odpowiedzialność karno-skarbowa za wadliwe lub nierzetelne wystawienie faktury


Warunki uczestnictwa


Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty :


- gotówką w dniu szkolenia


- przelewem 100% ceny na podstawie faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001Warunki rezygnacji


Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.


RABAT !


W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .Cena obejmuje:


- udział w szkoleniu,

- materiały szkoleniowe,

- zaświadczenie

- serwis kawowy

- lunchData rozpoczęcia: 23/11/2017r.
Data zakończenia: 23/11/2017r.
Ilość godzin: Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Koszt: 330 zł
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: MAŁGORZATA RZESZUTEK. ( Właścicielka kancelarii podatkowej, doradca podatkowy, certyfikowany księgowy, praktyk rachunkowości z długoletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu audytów podatkowych w jednostkach sektora publicznego i prywatnego, wykładowca w szkołach wyższych, specjalistka w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego. Uczestniczyła w czynnościach doradczych w zakresie tworzenia procedur centralizacji rozliczeń VAT dla Gminy Wolbrom, Olesno, Powiatu Bolesławiec, Powiatu Mogilno. )