Witamy! Dziś jest poniedziałek, 23 lipca - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

NOWOŚĆ PROGRAMY KOMPUTEROWE W RACHUNKOWOŚCI


Tematyka:

1. Optima - moduł Finanse i Księgowość:

a) Rozpoczynanie pracy z firmą - 4h

b) Wprowadzanie bilansu otwarcia - 4h

c) Definiowanie rejestrów VAT - 2h

d) Księgowanie do bufora i do ksiąg operacji gospodarczych typowych dla przedsiębiorstw handlowych, usługowych i produkcyjnych - 26h

e) Wprowadzanie i rozliczanie rozrachunków - 2h

f) Modyfikacje planu kont - 2h

g) Tworzenie kartotek różnego rodzaju podmiotów - 2h

h) Tworzenie sprawozdania finansowego - 2h

i) Zamknięcie miesiąca i roku - 2h

j) Tworzenie deklaracji podatkowych - 2h

k) Analiza finansowa - 2h.


2. Arkusz kalkulacyjny Excel - podstawowe funkcje przydatne dla rachunkowości finansowej, podatkowej oraz zarządczej, przykłady zastosowań - 8h.CZAS TRWANIA liczba godzin i sposób organizacji kursu.
Czas trwania kursu wynosi 58 godzin lekcyjnych - godzina lekcyjna trwa 45 minut.
Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem danej edycji kursu.
Proces kształcenia oparty jest o:

a) zajęcia laboratoryjne w pracowni komputerowej wg autorskiego opracowania wykładowcy
zastosowaniem aktywnych metod nauczania: symulacja procesu organizacji rachunkowości jednostki gospodarczej z zastosowaniem programów komputerowych, praca zespołowa, analiza i rozwiązywanie problemów, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń,

b) ogólnodostępne instrukcje obsługi programów księgowych.

c) naukę własną słuchaczy poprzez ćwiczenia wykonywane w domu, po zainstalowaniu na własnym komputerze edukacyjnej, darmowej wersji stosowanego w czasie kursu oprogramowania.

Wiedza i umiejętności przekazywane podczas zajęć będą ugruntowywane na zajęciach i w czasie pracy domowej poprzez samodzielne wykonywanie zadań przygotowanych przez wykładowcę.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające wiedzę w zakresie rachunkowości przynajmniej na poziomie I stopnia (Księgowy - poziom podstawowy) kursów z certyfikowanej ścieżki zawodowej SKWP.


CELE KSZTAŁCENIA I SPOSOBY ICH OSIĄGANIA

Podstawowym celem kursu jest przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności prowadzenia księgowości przy użyciu programu księgowego, a także rozwiązywania problemów rachunkowych za pomocą arkusza kalkulacyjnego tak, aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo programie nauczania.


OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Uczestnik kursu po jego ukończeniu i zaliczeniu posiada wiedzę która pozwoli wyjaśnić zastosowanie arkusza kalkulacyjnego oraz programu księgowego w rozwiązywaniu typowych problemów z zakresu rachunkowości.


W zakresie umiejętności uczestnik :
a) dobiera, systematyzuje i analizuje informacje finansowe, stosując wybrany program księgowy oraz arkusz kalkulacyjny;
b) stosując arkusz kalkulacyjny oraz program księgowy przygotuje informacje oraz zastosuje odpowiednie metody i narzędzia do opisu jednostki gospodarczej.


SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA

Formą zaliczenia jest obecność na przynajmniej 85% godzin lekcyjnych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza.
Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru zamieszczonego
w Rozp. MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017, poz. 1632).

HARMONOGRAM KURSU
11.09.2018 godz. 15.30 - 19.15

13.09.2018 godz. 16.00 - 19.15

18.09.2018 godz. 16.00 - 19.15

20.09.2018 godz. 16.00 - 19.15

25.09.2018 godz. 16.00 - 19.15

02.10.2018 godz. 16.00 - 19.15

04.10.2018 godz. 16.00 - 19.15

09.10.2018 godz. 16.00 - 19.15

11.10.2018 godz. 16.00 - 19.15

16.10.2018 godz. 16.00 - 19.15

18.10.2018 godz. 16.00 - 19.15

23.10.2018 godz. 15.15 - 19.15

30.10.2018 godz. 16.00 - 19.15

07.11.2018 godz. 16.00 - 19.15


Data rozpoczęcia: 11/09/2018r.
Data zakończenia: 07/11/2018r.
Ilość godzin: 58
Koszt: 1 500
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: (Doradca podatkowy, ekspert w dziedzinie podatków VAT, CIT, PIT księgowa, magister ekonomii, praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu biura rachunkowego, prezes Kancelarii Doradztwa Podatkowego Sp z o.o, - ceniony trener, wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na kursach objętych certyfikacja zawodu księgowego oraz jednodniowych szkoleniach z zakresu prawa podatkowego. Ponadto prowadzi wykłady z prawa podatkowego dla doradców podatkowych, biegłych rewidentów, adwokatów. )