Witamy! Dziś jest wtorek, 14 sierpnia - życzymy miłego wieczoru!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

RODO
NOWE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Tematyka:

1. Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
2. RODO - stan na dzień dzisiejszy
3. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych w kontekście uchwalenia RODO
4. Wskazówki interpretacyjne w RODO
5. Źródła wiedzy o danych osobowych

a) Akty prawne mówiące o danych osobowych w kontekście krajowym i europejskim
b) Podstawowe informacje o hierarchii źródeł prawa krajowego i unijnego
c) Pozaustawowe źródła wiedzy
6. Zmiany w podstawowych definicjach oraz nowe definicje i terminy w RODO
7. Unifikacja zasad przetwarzania danych osobowych
8. Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych

a) Zasady przetwarzania danych w RODO
b) Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO
9. Powierzenie przetwarzania danych
10. Transgraniczne przetwarzanie danych, w tym państwa trzecie
11. Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód.

a) Zgoda osoby dorosłej
b) Zgoda dziecka
c) Zgoda wyrażane za pośrednictwem systemów informatycznych
12. Dane osobowe należące do kategorii wrażliwych oraz sposób przetwarzania danych
wrażliwych według RODO

a) Przetwarzanie danych wrażliwych, w szczególności o stanie zdrowia
b) Anonimizacja i pseudonimizacja danych wrażliwych
13. Przetwarzanie danych niewymagających identyfikacji
a) Zasady dopuszczalności
b) Pojęcie "identyfikacji"
c) Rodzaje danych osobowych
14. Zabezpieczenia organizacyjne (dokumentacja, wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych)
15. Obowiązki administratorów danych
16. Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności
17. Prawa osób, których dane dotyczą - omówienie nowych oraz zmodyfikowanych praw

a) Katalog praw dotychczasowych i ich kształt według RODO
b) Prawo do bycia zapomnianym - wymagania wobec administratorów i klauzule wyłączające
c) Prawo do przenoszenia danych
d) Poprawianie i usuwanie danych
e) Prawo sprzeciwu
18. Fizyczne bezpieczeństwo danych osobowych
a) W jaki sposób należy zapewnić bezpieczeństwo fizyczne
b) Problematyka nieprecyzyjnych sformułowań
19. Zgłaszanie incydentów
20. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
21. Przekazywanie danych do państw trzecich


Warunki uczestnictwa


Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty :

- przelewem przed rozpoczęciem szkolenia w wysokości zamówienia na konto :


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001


Warunki rezygnacji


Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.


RABAT !

W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .Data rozpoczęcia: 24/08/2018r.
Data zakończenia: 24/08/2018r.
Ilość godzin: 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu
Koszt: 330 zł
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: ŁUKASZ PIETRUK (Radca Prawny, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych ?Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce?.
W codziennej pracy świadczy usługi doradcze z zakresu ochrony danych osobowych oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych. Posiada własne publikacje naukowe z kilku dziedzin prawa.
Szkolenia prowadzi od 2006 r.Prowadził szkolenia m.in. dla następujących instytucji: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Starostwo Powiatowe w Dębicy, Starostwo Powiatowe Warszawskie Zachodnie, Sąd Rejonowy w Krakowie, Sąd Rejonowy w Częstochowie, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Rejonowy w Gliwicach, Citibank Handlowy S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Śląski Instytut Rozwoju Turystyki i Ochrony Środowiska w Jaworznie, Urząd Transportu Kolejowego, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Shell Polska S.A., Bayer Sp. z o.o. (4-dniowy cykl szkoleń), Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA, Polska Federacja Zarządców Nieruchomości, Urząd Miejski w Strzegomiu, Urząd Miasta w Zwoleniu, Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, Główny Inspektorat Farmaceutyczny i wiele innych )