Witamy! Dziś jest wtorek, 14 sierpnia - życzymy miłego wieczoru!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

PODATEK VAT - ZMIANY 2018


Tematyka:

VAT 2018
1. KONSEKWENCJE WPROWADZONYCH ZMIAN

2. NAJNOWSZE PROJEKTOWANE ZMIANY OD 1 LIPCA 2018 ROKU

3.JPK_VAT 2018 (3)1. KOLEJNA DUŻA NOWELIZACJA VAT - OD 1 LIPCA 2018, W TYM M.IN.:
- zmiany w zakresie sankcji (nowe sankcje za nowe nieprawidłowości)
- zmiana obowiązkowych danych na paragonie fiskalnym
- zmiana definicji pierwszego zasiedlenia - czyli nowelizacja zasad stosowania zwolnienia z VAT przy sprzedaży budynków
- zabranie zwolnienia -podmiotowego- z VAT dla niektórych podatników
- zmienione zasady wykreślania podatników z rejestru VAT
- zmienione zasady przywracania rejestracji do VAT
- nowelizacja w zakresie Faktury VAT RR i zakupów od rolnika ryczałtowego
- zmiany w zakresie terminu dostarczania niektórych informacji


2. KASY REJESTRUJĄCE - KTO POWINIEN JUŻ PLANOWAĆ WYMIANĘ KAS REJESTRUJĄCYCH NA KASY ON - LINE - NAJNOWSZY (Z 2018 ROKU) PROJEKT NOWEJ REGULACJI W TYM ZAKRESIE

3. JPK_VAT 2018:
- jak postępować z anulowanymi fakturami
- jak wykazywać w pliku import towarów
- rubryka: DATA WPŁYWU FAKTURY - kiedy obowiązkowo a kiedy dobrowolnie ją wypełniamy - prezentacja interpretacji Ministra Finansów.
- kiedy podatnik zawieszający działalność musi składać JPK
- prowadzenie działalności gospodarczej a najem prywatny - czy wszystko razem w JPK_VAT-
-faktury do paragonów dla firm i osób prywatnych - sposób prezentowania w JPK, co obowiązkowe a co dobrowolne, pomyłka w nazwisku osoby prywatnej a korekta JPK
- czy otrzymanie noty korygującej oznacza konieczność skorygowania pliku-
- jakie błędy wymagają korekty pliku


4. KORYGOWANIE PODATKU NALICZONEGO PRZY NABYCIU SAMOCHODU W ZWIĄZKU Z JEGO SPRZEDAŻĄ:
- sposób wyliczenia
- zasady prezentacji w JPK_VAT
- sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu, korygowanie odliczenia a cena sprzedaży

5. WYKAZYWANIE IMPORTU USŁUG I WNT Z OPÓŹNIENIEM - JAK NIE MYLIĆ MIESIĄCA ODLICZANIA VAT, INTERPRETACJE PODATKOWE PO WYROKU WSA W KRAKOWIE W TYM ZAKRESIE
6. PROBLEMY ZWIĄZANE Z ODLICZANIEM VAT:
- kiedy jest za późno na odliczenie
- odliczanie z duplikatów
- odliczanie od podatnika oczekującego na rejestrację
- odliczanie przy brakach towarów
- odliczanie z faktury z zawyżoną ceną
7. NOWE REJESTRY PODATNIKÓW - kolejna możliwość dochowania należytej staranności przez nabywcę
8. WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ SPLIT PAYMENT:
- jakie są sposoby obciążania rachunku VAT
- wyjaśnienia Ministra Finansów dot. dobrowolności stosowania tej procedury
- korzyści dla podatników wynikające ze stosowania SPLIT PAYMENT
CEL KURSU , wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.


METODY PRACY
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo - seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.


EFEKTY KSZTAŁCENIA
Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania


WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 z póź. zm.)


WARUNKI UCZESTNICTWA


Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty :


- gotówką w dniu szkolenia


- przelewem 100% ceny na podstawie faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001


Warunki rezygnacji


Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.


RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .


Data rozpoczęcia: 23/04/2018r.
Data zakończenia: 23/04/2018r.
Ilość godzin: 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Koszt: 370 zł
Miejsce szkolenia: Tarnów ul. Kościuszki Hotel TARNOVIA
Wykładowcy: (Wieloletni i ceniony wykładowca problematyki związanej z podatkiem VAT, Trener Ministerstwa Finansów. Długoletni współpracownik naszej firmy cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń. )