Witamy! Dziś jest poniedziałek, 23 lipca - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

KURS " DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO "poziom podstawowy
RAMOWEGO PROGRAMU KURSU " DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO " (90 godz + 2 godzin egzamin )

Treści kształcenia Program kursu obejmuje 2 bloki tematyczne:
1. Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej - 72 godz.
- Organizacja działalności gospodarczej,
- Pojęcia wstępne z rachunkowości,
- Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze,
- Dowody księgowe,
- Księgi rachunkowe,
- Ewidencja podstawowych operacji bilansowych,
- Ewidencja podstawowych operacji wynikowych,
- Zasady ustalania wyniku finansowego,
- Uproszczone sprawozdanie finansowe,
- Zadanie kompleksowe,
- Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej,
- Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
2. Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 18 godz.
- System podatkowy w Polsce i Ordynacja podatkowa, ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa Podmioty gospodarcze w Polsce,
- VAT - ogólne zasady podatku,
- Podatki dochodowe - formy opodatkowania działalności gospodarczej, ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych,
- Podstawy rozliczeń z ZUS.

Metody pracy - proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.
Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy pozwalające:
- posługiwanie się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi, księgowanie podstawowych operacji gospodarczych,
- sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
- znajomość ogólnych zasad opodatkowania oraz prowadzenia ewidencji podatkowych.
Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 70% obecności na zajęciach szkoleniowych oraz egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymuje "zaświadczenie o ukończeniu kursu" zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). Osoba, która na egzaminie uzyskała minimum 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całości pracy i jednocześnie minimum 40% możliwych do osiągnięcia punktów z każdego zakresu tematycznego oraz spełnia wymagane warunki otrzymuje dodatkowo Certyfikat Księgowego potwierdzający ukończenie I stopnia kwalifikacyjnego ścieżki edukacyjnej SKwP.
Zgłoszenia
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez kartę zgłoszeniowy. Na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo drogą elektroniczną (na podany w zgłoszeniu adres e;mail )umowę z terminami płatności.
HARMONOGRAM KURSU

- 03.09.2018 godz. 15.30 - 19.15
- 06.09.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 10.09.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 13.09.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 17.09.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 20.09.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 24.09.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 04.10.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 08.10.2018 godz. 16.00 - 19.15

- 11.10.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 15.10.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 18.10.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 22.10.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 25.10.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 30.10.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 05.11.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 08.11.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 12.11.2018 godz. 16.00 - 19.15

- 15.11.2018 godz. 14.30 - 19.15
- 17.11.2018 godz. 8.30 - 13.30 S
- 22.11.2018 godz. 14.30 - 19.15


Zakończenie kursu EGZAMIN 11.12.2018 rData rozpoczęcia: 03/09/2018r.
Data zakończenia: 11/12/2018r.
Ilość godzin: 92
Koszt: 2 200 zł.
czesne płatne w ratach
Miejsce szkolenia: Tarnów, ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: