Witamy! Dziś jest piątek, 19 stycznia - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


SZKOLENIA DLA BUDŻETUKoło Terenowe

33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 0 604 250 701

tarnow@skwp.pl

KURS " DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO "poziom podstawowy
RAMOWEGO PROGRAMU KURSU " DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO " (90 godz + 2 godzin egzamin )

Treści kształcenia Program kursu obejmuje 2 bloki tematyczne:
1. Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej - 72 godz.
- Organizacja działalności gospodarczej,
- Pojęcia wstępne z rachunkowości,
- Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze,
- Dowody księgowe,
- Księgi rachunkowe,
- Ewidencja podstawowych operacji bilansowych,
- Ewidencja podstawowych operacji wynikowych,
- Zasady ustalania wyniku finansowego,
- Uproszczone sprawozdanie finansowe,
- Zadanie kompleksowe,
- Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej,
- Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
2. Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 18 godz.
- System podatkowy w Polsce i Ordynacja podatkowa, ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa Podmioty gospodarcze w Polsce,
- VAT - ogólne zasady podatku,
- Podatki dochodowe - formy opodatkowania działalności gospodarczej, ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych,
- Podstawy rozliczeń z ZUS.

Metody pracy - proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.
Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy pozwalające:
- posługiwanie się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi, księgowanie podstawowych operacji gospodarczych,
- sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
- znajomość ogólnych zasad opodatkowania oraz prowadzenia ewidencji podatkowych.
Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 60% obecności na zajęciach szkoleniowych oraz egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymuje "zaświadczenie o ukończeniu kursu" wg wzoru z Rozp. MEN z dnia 12 stycznia 2012 r., Załącznik nr 5 (Dz. U. Nr 34 poz.186). Osoba, która na egzaminie uzyskała minimum 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całości pracy i jednocześnie minimum 40% możliwych do osiągnięcia punktów z każdego zakresu tematycznego oraz spełnia wymagane warunki otrzymuje dodatkowo Certyfikat ?Księgowego? potwierdzający ukończenie I stopnia kwalifikacyjnego ścieżki edukacyjnej SKwP.


ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO
Na początku i w czasie trwania kursu słuchacze będą poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania w formie pisemnych prac kontrolnych
Po zakończeniu zajęć dydaktycznych słuchacze przystępują do pisemnego egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu.
Osoba, która ukończyła kurs, ale nie przystąpiła do egzaminu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wzorem zamieszczonym w załączniku nr. 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych i uzupełniania w formach pozaszkolnych ( Dz.U. Nr 31,poz. 216)
Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do otrzymania zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.w sprawie uzyskiwania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz.U. Nr 31, poz. 216) oraz do otrzymania certyfikatu o zaliczeniu I stopnia na ścieżce edukacyjnej certyfikacji zawodu księgowego.

HARMONOGRAM KURSU

- 20.11.2017 godz. 15.30 - 19.15
- 22.11.2017 godz. 16.00 - 19.15
- 28.11.2017 godz. 16.00 - 19.15
- 06.12.2017 godz. 16.00 - 19.15
- 13.12.2017 godz. 16.00 - 19.15
- 19.12.2017 godz. 16.00 - 19.15
- 05.01.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 08.01.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 12.01.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 15.01.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 19.01.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 22.01.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 26.01.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 29.01.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 02.02.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 05.02.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 09.02.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 12.02.2018 godz. 14.15 - 19.15
- 17.02.2018 godz. 8.30 - 13.30 S
- 21.02.2018 godz. 14.15 - 19.15
- 28.02.2018 godz. 14.15 - 19.15


Zakończenie kursu EGZAMIN 15.03.2018 rData rozpoczęcia: 20/11/2017r.
Data zakończenia: 15/03/2018r.
Ilość godzin: 92
Koszt: 2 200 zł.
czesne płatne w ratach
Miejsce szkolenia: Tarnów, ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: