Witamy! Dziś jest piątek, 19 stycznia - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


SZKOLENIA DLA BUDŻETUKoło Terenowe

33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 0 604 250 701

tarnow@skwp.pl

KURS" SAMODZIELNY KSIĘGOWY ( bilansista )- SPECJALISTA DS RACHUNKOWOŚCI - poziom średniozaawansowany "
Program kursu obejmuje II stopień zawodowej certyfikacjiSKwP z blokami tematycznymi:
Moduł III - Rachunkowość z elementami etyki zawodowej - 130 godz. lekcyjnych
Moduł IV - Prawo podatkowe - 40 godz. lekcyjnych
Moduł V - Wybrane problemy z prawa pracy,ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego - 16 godz. lekcyjnych

Moduł III - Rachunkowość z elementami etyki zawodowej
2.1. Zagadnienia organizacji rachunkowości
2.1.1. Przedmiot, zakres, definicje i zasady rachunkowości
2.1.2. Inwentarz i bilans podmiotu gospodarczego
2.1.3. Operacje gospodarcze, zasady ich dokumentowania i ewidencji
2.1.4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
2.1.5. Elementy organizacji i polityki rachunkowości
2.1.6. Inwentaryzacja
2.2. Aktywa pieniężne i kredyty bankowe
2.2.1. Dokumentacja, ewidencja i wycena obrotu pieniężnego
2.2.2. Zasady ewidencji środków pieniężnych (krajowych i zagranicznych)
2.2.3. Ewidencja środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych
2.2.4. Inne środki pieniężne
2.3. Rozrachunki
2.3.1. Istota, wycena i klasyfikacja rozrachunków
2.3.2. Organizacja ewidencji rozrachunków z różnych tytułów
2.3.3. Ewidencja rozrachunków z tytułu podatku VAT
2.3.4. Zasady wyceny i ewidencji rozrachunków z tytułu dostaw i usług w obrocie krajowym
2.3.5. Rozrachunki wyrażone w walucie obcej
2.3.6. Różnice kursowe w ujęciu bilansowym i podatkowym
2.3.7. Rozrachunki wątpliwe i sporne, odpisy aktualizujące
2.3.8. Ewidencja wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników (struktura wynagrodzeń, dokumentacja, obciążenia wynagrodzeń)
2.3.9. Ubezpieczenia społeczne i rozrachunki z ZUS
2.3.10. Rozrachunki z budżetem
2.4. Księgowość materiałowa i towarowa
2.4.1. Znaczenie materiałów i towarów w działalności gospodarczej
2.4.2. Dokumentacja obrotu materiałowego i towarowego
2.4.3. Bieżąca i bilansowa wycena materiałów i towarów
2.4.4. Organizacja ewidencji materiałów i towarów
2.4.5. Ewidencja księgowa obrotu materiałowego i towarowego
2.4.6. Inwentaryzacja materiałów i towarów oraz rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
2.5. Aktywa trwałe
2.5.1. Pojęcie i klasyfikacja aktywów trwałych
2.5.2. Środki trwałe
2.5.3. Środki trwałe w budowie
2.5.4. Wartości niematerialne i prawne
2.5.5. Inwentaryzacja długoterminowych aktywów trwałych
2.6. Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe, zobowiązania finansowe
2.6.1. Podstawowe pojęcia
2.6.2. Ogólne zasady bieżącej i bilansowej wyceny inwestycji
2.6.3. Ewidencja inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych
2.6.4. Klasyfikacja, wycena i ewidencja zobowiązań finansowych
2.7. Kapitały (fundusze) własne
2.7.1. Ogólna charakterystyka kapitałów (funduszy) w różnych formach organizacyjnych jednostek gospodarczych
2.7.2. Proces pozyskiwania kapitałów (funduszy)
2.7.3. Zasady wyceny i ewidencji kapitałów (funduszy
2.8. Rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe i fundusze specjalne
2.8.1. Klasyfikacja, wycena i ewidencja rezerw na zobowiązania
2.8.2. Rozliczenia międzyokresowe
2.8.3. Fundusze specjalne
2.9. Ewidencja kosztów i produktów
2.9.1. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej
2.9.2. Produkty pracy i ich sprzedaż
2.9.3. Ewidencja reklamacji związanych ze sprzedażą produktów
2.10. Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg
2.10.1. Rachunek elementów obliczeniowych wyniku finansowego
2.10.2. Pomiar wyniku finansowego
2.10.3. Rozliczanie i podział wyniku finansowego
2.10.4. Zamykanie ksiąg rachunkowych
2.11. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych
2.11.1. Bilans
2.11.2. Rachunek zysków i strat
2.11.3. Rachunek przepływów pieniężnych (ogólne informacje)
2.11.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym (ogólne informacje)
2.11.5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
2.11.6. Obowiązki wynikające z zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych
2.12. Etyka w działalności gospodarczej
Moduł IV - Prawo podatkowe
3.1. Pojęcie i podział podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
3.2. Ordynacja podatkowa3.3. Podatek od towarów i usług (VAT)
3.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych
3.5. Podatek dochodowy od osób prawnych
3.6. Podatki kosztowe i opłaty

Moduł V - Wybrane problemy z prawa pracy,ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego
4.1. Prawo gospodarcze
4.1.1. Uregulowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej
4.1.2. Prawo upadłościowe i naprawcze
4.2. Prawo pracy
4.2.1. Zasady prawa pracy
4.2.2. Stosunek pracy i jego strony
4.2.3. Zawarcie umów o pracę
4.2.4. Rodzaje umów o pracę
4.2.5. Ustanie stosunku pracy
4.3. Prawo cywilne z elementami prawa finansowego
4.3.1. Prawo cywilne
4.3.2. Podstawy prawa wekslowego
4.3.3. Podstawy prawa bankowego

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
a) dekretowaniu i ewidencjonowaniu operacji gospodarczych występujących w jednostkach gospodarczych,
b) ewidencjonowaniu i rozliczaniu kosztów w różnych przekrojach,
c) sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego,
d) przygotowaniu deklaracji i zeznań podatkowych,
e) znajomości obowiązujących przepisów prawa bilansowego, gospodarczego, cywilnego, pracy i materialnego prawa podatkowego,
f) umiejętności współpracy w grupie i kierowanie małym zespołem ludzi,
g) przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych i egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186 z póź. zm.).
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 50 % punktów możliwych do osiągnięcia oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat Specjalisty ds. rachunkowości (kod 241103, wg klasyfikacji MPiPS) potwierdzający ukończenie II stopnia certyfikacyjnej zawodowej SKwP, wydawany przez Oddział Okręgowy w Krakowie.
Kadra dydaktyczna

- Krystyna Górska - Dyrektor Finansowy

- Maria Wielgus - Biegły Rewident

- Doradca Podatkowy, właściciel biura rachunkowego
- Łukasz Mazur informatyk ZUS


- Halina Haj - Kocoł Prawnik

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 04.12.2018 godz.16.00

HARMONOGRAM KURSU

- 11.12.2017 godz. 15.30 - 19.15
- 15.12.2017 godz. 16.00 - 19.15
- 03.01.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 10.01.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 17.01.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 20.01.2018 godz. 08.30 - 15.00 s
- 23.01.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 25.01.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 30.01.2018 godz. 16.00 - 19.15

- 01.02.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 03.02.2018 godz. 08.30 - 15.00 s
- 06.02.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 08.02.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 13.02.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 15.02.2018 godz. 16.00 - 19.15

- 20.02.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 24.02.2018 godz. 08.30 - 15.00 s
- 27.02.2018 godz. 16.00 - 19.15

- 01.03.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 06.03.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 08.03.2018 godz. 14.30 - 19.15
- 13.03.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 17.03.2018 godz. 08.30 - 15.00 s
- 19.03.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 20.03.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 26.03.2018 godz. 16.00 - 19.15


- 04.04.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 07.04.2018 godz. 08.30 - 15.00 s
- 09.04.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 11.04.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 13.04.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 17.04.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 19.04.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 24.04.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 25.04.2018 godz. 16.00 - 19.15


- 08.05.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 10.05.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 15.05.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 17.05.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 22.05.2018 godz. 16.00 - 19.15
- 24.05.2018 godz. 16.00 - 19.15
Zakończenie kursu EGZAMIN 12.06.2018 rData rozpoczęcia: 11/12/2017r.
Data zakończenia: 12/06/2018r.
Ilość godzin: 190
Koszt: 3 400 zł ( płatne w ratach )
Miejsce szkolenia: Tarnów, ul. Kopernika 8/2
Wykładowcy: