Witamy! Dziś jest poniedziałek, 23 lipca - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

"BILANS 2018" DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH

TREŚCI KSZTAŁCENIA BLOK I - RACHUNKOWOŚĆ
1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych.
2. Zasady uznawania jednostek za mikro lub małe.
3. Zmiany ustawy o rachunkowości mające zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2018. Kwestie porównywalności z rokiem 2017.
4. Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe: obowiązki księgowego i kierownika jednostki.
5. Zasady nadrzędne (w tym założenie kontynuacji działania), zasady (polityka) rachunkowości jednostki (zakres możliwych uproszczeń) istotne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
6. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego.
7. Inwentaryzacja - zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnic.
8. Wycena bieżąca i bilansowa aktywów i pasywów, w tym odpisy aktualizujące, rezerwy.
9. Bilans - zasady sporządzania oraz prezentacja aktywów i pasywów, z uwzględnieniem bilansu jednostek mikro oraz jednostek małych.
10. Zasady ustalania wyniku finansowego (w tym zasady ustalania lub zaniechania ustalania podatku odroczonego) oraz jego podziału.
11. Rachunek zysków i strat - zasady sporządzania oraz prezentacja przychodów i kosztów, z uwzględnieniem rachunku zysków i strat jednostek mikro oraz jednostek małych.
12. Informacja dodatkowa - wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, z uwzględnieniem zakresu informacji dodatkowej sporządzanej przez jednostki mikro i małe.
13. Sprawozdanie z działalności - podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9; warunki niesporządzania przez jednostki mikro i małe.
14. Wybrane zagadnienia: leasing, dotacje ze środków unijnych, różnice kursowe, kontrakty długoterminowe, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wielkości szacunkowe, zdarzenia po dacie bilansu.
15. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, składanie do właściwego rejestru oraz udostępnianie.
16. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych.
BLOK II- PODATKI - VAT I CIT
Podatek od towarów i usług - wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych.
1. Rodzaje transakcji - omówienie pojęć oraz sposobu ich identyfikacji.
2. Obowiązek podatkowy.
3. Podstawa opodatkowania, w tym transakcje wyrażone w walucie obcej.
4. Pojazdy samochodowe wykorzystywane w działalności gospodarczej.
5. Podatek VAT naliczony.
6. JPK dotyczący ewidencji VAT.
7. Omówienie zmian obowiązujących w 2018 roku
8. Wybrane zagadnienia szczegółowe.
Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT
1. Przychody, koszty uzyskania przychodu - wybrane zagadnienia.
2. Transakcje z podmiotami powiązanymi - w tym zagadnienie cienkiej kapitalizacji.
3. Obowiązki płatnika dotyczące świadczeń pracowniczych i ich rozliczanie (omówienie warunków świadczeń zwolnionych od podatku oraz obowiązków dotyczących świadczeń nieodpłatnych, częściowo odpłatnych, przykłady różnych tytułów oraz form rozliczenia).
4. Środki trwałe oraz ich amortyzacja.
5. Różnice kursowe - praktyczne przykłady.
6. Podatek naliczony i należny - w kosztach i przychodach podatkowych.
7. Dotacje, subwencje i ich wpływ na rozliczenia podatkowe
8. Podatek u źródła i zagrożenia z tym związane.
9. Zaliczki i rozliczanie strat z lat poprzednich.
10. Odpisy aktualizacyjne.

CEL KURSU , wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego
Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 21 godzin lekcyjnych plus 3 godziny na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

METODY PRACY Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo - seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

WARUNKI ZALICZENIA KURSU
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 z póź. zm.)


MATERIAŁY SZKOLENIOWE - Zamkniecie roku 2018
- opracowania własne wykładowców w oparciu o bieżące przepisy prawa i rachunkowości

Rozpoczęcie szkolenia godzina 9.00 ul. Kościuszki Hotel Tarnovia Tarnów


Data rozpoczęcia: 29/11/2018r.
Data zakończenia: 13/12/2018r.
Ilość godzin: 21 godzin lekcyjnych plus 3 godziny na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Koszt: 750 zł
Wykładowcy: (Wieloletni i ceniony wykładowca problematyki związanej z podatkiem VAT, Trener Ministerstwa Finansów. Długoletni współpracownik naszej firmy cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń. )

(Wieloletni pracownik aparatu skarbowego,specjalista i ekspert z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, doświadczony szkoleniowiec, stały współpracownik naszej firmy cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń.)

MAŁGORZATA MAZURKIEWICZ (- biegły rewident. Prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. Jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Doświadczenie i praktyczną wiedzę zdobywała pracując nie tylko jako biegły rewident ale również jako Główny Księgowy oraz Dyrektor Finansowy w jednostkach krajowych i międzynarodowych.Autor i współautor wielu publikacji książkowych o tematyce związanej z podatkami i rachunkowością.Wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce )