Witamy! Dziś jest poniedziałek, 23 lipca - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 530 684 229

tarnow@skwp.pl

SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC
CZAS TRWANIA,LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA I SPOSÓB ORGANIZACJI KURSU

Czas trwania kursu wynosi 94 godzin lekcyjnych;godzina lekcyjna wynosi 45 minut.Zajęcia odbywają się w cyklach 4 godz. ( w dni robocze )i w sobotę 6 godz.zgodnie z harmonogramem danej edycji kursu.Proces kształcenia oparty jest o:
a) zajęcia wykładowo - seminaryjne wg autorskiego opracowania wykładowcy z zastosowaniem aktywnych metod nauczania ( studia przypadku i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków) stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
b)podręczniki,
c)naukę własna słuchacza.

CELEM KURSU jest przygotowanie słuchacza do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym z uwzględnieniem interpretowania najnowszych źródeł prawa.
Program ma przygotować uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
- aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
- naukę własna słuchacza,
- studiowanie literatury przedmiotu,
- prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

ADRESACI SZKOLENIA
Kurs skierowany jest do osób początkujących, które nigdy nie miały (bądź w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami kadrowo-płacowymi.
Polecamy go również pracownikom działów kadrowych, płacowych, księgowości, finansów, rachuby, pracowników biur rachunkowych, absolwentów uczelni i szkół ekonomicznych, którzy pragną rozszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych programem.

TREŚĆ KSZTAŁCENIA
Program kursu obejmuje 6 modułów tematycznych:
A. Obsługa kadrowa zatrudnienia 28 godz.
a) Podstawy prawne nawiązywania stosunku pracy.
b) Umowa o pracę.
c) Zasady dokonywania zmian warunków umowy o pracę w trakcie trwania zatrudnienia.
d) Ustanie zatrudnienia i jego dokumentowanie.
e) Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej - teczka akt osobowych.
f) Czas pracy.
g) Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy.
h) Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
i) Obowiązki pracodawcy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz uprawnienia pracowników.
j) Odpowiedzialność pracowników wobec pracodawcy.
k) Pozostałe wzajemne obowiązki pracodawcy i pracownika.
l) Podstawy prawne i zasady nawiązywania umów cywilnoprawnych.
B. Ubezpieczenia i pozostałe fundusze oraz świadczenia ubezpieczeniowe 22 godz.
a) Ubezpieczenia społeczne.
b) Wysokość, zasady ustalania oraz podstawa wymiaru składek.
c) Ubezpieczenia zdrowotne.
d) Obowiązki płatnika składek na ubezpieczenia i fundusze oraz dokumentacja w tym zakresie.
e) Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.
f) Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.
g) Obowiązki płatnika w zakresie przygotowywania dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych.
C. Wynagrodzenia w aspekcie listy płac 20 godz.
a) Wynagrodzenia ze stosunku pracy.
b) Wynagrodzenia bezosobowe - zasady wypłacania.
D. Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń 8 godz.
a) Schemat opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.
b) Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy.
c) Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z działalności wykonywanej osobiście.
d) Obowiązki płatnika w zakresie obsługi podatku dochodowego od przychodów ze stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście.
e) Dokumentacja w zakresie podatku dochodowego sporządzana przez płatnika.
E. Lista płac - podsumowanie 4 godz.
a) Przekrojowe ćwiczenia praktyczne z zakresu kompleksowego sporządzenia listy płac.
F. Obsługa aplikacji ZUS "PŁATNIK"- zajęcia komputerowe 12 godz.
a) Zasady przekazywania dokumentów do ZUS, b) O programie (instalacja, założenie kartoteki itp.),
c) Ćwiczenia praktyczne.
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Po zakończeniu szkolenia słuchacz powinien:
1. Sporządzić dokumentację związaną z:
a. Nawiązaniem stosunku pracy lub zatrudnienia osób nie będących pracownikami,
b. Zatrudnieniem osób nie będących pracownikami,
c. przebiegiem zatrudnienia,
d. rozwiązaniem umów z pracownikami i osobami nie będącymi pracownikami,
e. przebiegiem zatrudnienia.,
2. Sporządzić listę płac w oparciu o konkretne dane.
SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA KURSU
Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje ?Zaświadczenie o ukończeniu kursu? zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).
EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Aby uzyskać Dyplom certyfikacyjny potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu Specjalisty ds. kadr i płac wydawany przez Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu, należy przystąpić do egzaminu pisemnego i uzyskać co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego
Koszt egzaminu zawarty w cenie!

HARMONOGRAM KURSU

KADRY
05.09.2018 godz.15.30 - 19.30
07.092018 godz.16.15 - 19.30
12.09.2018 godz.16.15 - 19.30
14.09.2018 godz.16.15 - 19.30
19.09.2018 godz.16.15 - 19.30
21.09.2018 godz.16.15 - 19.30
26.09.2018 godz.16.15 - 19.30

PŁACE
28.09.2018 godz.16.15 - 19.30
03.10.2018 godz.16.15 - 19.30
06.10.2018 godz.08.30 - 13.30 s
10.10.2018 godz.16.15 - 19.30
12.10.2018 godz.16.15 - 19.30
17.10.2018 godz.16.15 - 19.30
19.10.2018 godz.16.15 - 19.30
24.10.2018 godz.16.15 - 19.30
26.10.2018 godz.16.15 - 19.30
29.10.2018 godz.16.15 - 19.30
07.11.2018 godz.16.15 - 19.30
09.11.2018 godz.16.15 - 19.30
14.11.2018 godz.16.15 - 19.30
PŁATNIK
21.11.2018 godz.16.00 - 19.15
26.11.2018 godz.16.00 - 19.15
28.11.2018 godz.16.00 - 19.15

EGZAMIN 11.12.2018
UWAGA terminy zajęć komputerowych "Płatnik " mogą ulec zmianieData rozpoczęcia: 05/09/2018r.
Data zakończenia: 11/12/2018r.
Ilość godzin: 94 godz. lekcyjnych + 2 godz. egzamin
Koszt: 2 200
Miejsce szkolenia: Tarnów, ul. Kopernika 8/2 i sala komputerowa ( Płatnik )
Wykładowcy: